Uchwała Nr 190/XL/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 14 grudnia 2004 roku

dotycząca: uchwały Rady Miejskiej w Pyskowicach Nr XXV/251/04 z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Pyskowice. 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Miejskiej w Pyskowicach Nr XXV/251/04 z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Pyskowice w części dotyczącej ustalenia stawki podatku od środków transportowych dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniej niż 27t mniej niż 29t przy 4 osiach i więcej oraz zawieszeniu innym niż pneumatyczne lub uznane za równoważne, z powodu istotnego naruszenia prawa określonego w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r.
Nr  9, poz. 84 z późn. zm.), poprzez ustalenie stawki podatku od środków transportowych dla tej kategorii samochodów w wysokości przekraczającej stawkę ustawową.

 

Uchwała Nr 191/XL/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 14 grudnia 2004 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Miasta Rybnika Nr 409/XXVII/2004 z dnia 17 listopada 2004 roku w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2005.

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Miasta Rybnika Nr 409/XXVII/2004 z dnia 17 listopada 2004 roku w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2005 w części dotyczącej określenia stawki podatku w § 1 pkt 2) lit. b uchwały dla ciągników siodłowych lub balastowych o dwóch osiach i innym, niż pneumatyczne zawieszeniu osi, i o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów w przedziale od 12 ton do 36 ton włącznie z powodu istotnego naruszenia art. 10 ust. 1 pkt 4 lit a i ust. 3  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr  9, poz. 84 z późn. zm.), poprzez ustalenie stawki podatku dla tego rodzaju ciągników w wysokości przekraczającej dopuszczalną stawkę wynikającą z wyżej wymienionych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 

Uchwała Nr 192/XL/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 14 grudnia 2004 roku

dotycząca: uchwały Rady Gminy w Janowie Nr 149/XXVII/2004 z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie zmiany klasyfikacji budżetowej.

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Rady Gminy w Janowie Nr 149/XXVII/2004 z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie zmiany klasyfikacji budżetowej polegające na przeznaczeniu w dziale 801, rozdział 80110 kwoty 183.260 zł na wydatki inwestycyjne mimo otrzymania dotacji celowych z budżetu państwa na wydatki bieżące co sprzeczne jest z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1988 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) z powodu zmiany przeznaczenia środków z dotacji.

Uchwała Nr 193/XL/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 14 grudnia 2004 roku

dotycząca: uchwały Rady Gminy Marklowice Nr XXX/156/04 z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji związanych z wykonywaniem zadań innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.  

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Gminy Marklowice Nr XXX/156/04 z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji związanych z wykonywaniem zadań innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania

- w części dotyczącej § 3 ust. 1 załącznika Nr 1 do uchwały, zaczynającej się od słów „uwzględniając kandydatów ...” z powodu istotnego naruszenia art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) poprzez określenie składu komisji ds. udzielenia dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, co należy do wyłącznej kompetencji Wójta Gminy;

- oraz w części dotyczącej § 6 ust. 2 pkt d załącznika Nr 1 do uchwały Rady Gminy, słów: „lub organów Rady Gminy” z powodu istotnego naruszenia art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, poprzez uwzględnienie organów Rady Gminy do kontroli podmiotu dotowanego w zakresie objętym umową.

Uchwała Nr 194/XL/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 14 grudnia 2004 roku

dotycząca: uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr XXVI/196/2004 z dnia 12 października 2004 roku w sprawie darowizny rzeczowej dla Policji.

  

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr XXVI/196/2004 z dnia 12 października 2004 roku w sprawie darowizny rzeczowej dla Policji z powodu nieusunięcia w nakazanym terminie stwierdzonego naruszenia art. 13. ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późn. zm.), polegającego na ujęciu bezpośredniego wydatku z budżetu miasta dla Policji zamiast dokonania wpłaty na rzecz rachunku środków specjalnych Policji.