Uchwała Nr 1/I/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 4 stycznia 2005 roku 

dotycząca: uchwały Rady Gminy Milówka Nr XXIII/318/2004 z dnia 3 grudnia 2004 roku w sprawie określenia stawek opłaty administracyjnej na 2005 rok od czynności wykonywanych przez organy gminy, nie objętych przepisami o opłacie skarbowej.  

Stwierdza się nieważność § 1 pkt 2 uchwały Rady Gminy w Milówce Nr XXIII/318/2004 z dnia 3 grudnia 2004 roku w sprawie określenia stawek opłaty administracyjnej na 2005 rok od czynności wykonywanych przez organy gminy, nie objętych przepisami o opłacie skarbowej, z powodu istotnego naruszenia prawa określonego w art. 18 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 roku Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) poprzez ustalenie stawek tej opłaty za dokonanie uzgodnienia projektów budowlanych: ogrodzeń budowanych od strony drogi w zakresie ich usytuowania od krawędzi jezdni, inwestycji liniowych i innych inwestycji za wyjątkiem budownictwa mieszkaniowego.

Uchwała Nr 2/I/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 4 stycznia 2005 roku

dotycząca: zarządzenia Burmistrza Miasta Mikołowa Nr SK/145/2004 z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2004 rok.  

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w zarządzeniu Burmistrza Miasta Mikołowa Nr SK/145/2004 z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2004 rok w części dotyczącej zwiększenia wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej, § 6210 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych, o kwotę 27.960 zł – co jest naruszeniem art. 19 ust. 8 w związku z art. 69 ust. 4 pkt 1e oraz art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.),
z powodu braku podstaw prawnych do przyznania dotacji celowej na inwestycje dla zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Lokalowej, na remont Urzędu Miasta.

 

Uchwała Nr 3/I/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 4 stycznia 2005 roku

dotycząca: uchwały Rady Miejskiej w Kaletach Nr 164/XXVIII/2004 z dnia 30 listopada 2004 w sprawie wysokości opłaty administracyjnej w 2005 roku.  

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Miejskiej w Kaletach Nr 164/XXVIII/2004 z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie wysokości opłaty administracyjnej w 2005 roku w części dotyczącej wprowadzenia opłaty administracyjnej za następujące czynności urzędowe wykonywane przez Urząd Miasta w Kaletach:

-       za rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożonego do publicznego wglądu – 50 zł,

-       za uzgodnienie dokumentacji projektowej w zakresie kolizji z drogami, mostami i rowami – 50 zł,

-       za uzgodnienie zjazdu z drogi gminnej – 40 zł,

z powodu istotnego naruszenia art. 18 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) poprzez ustalenie opłaty administracyjnej za czynności związane z przygotowaniem planu zagospodarowania przestrzennego, które są przypisane samorządowi gminnemu z mocy ustawy (rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożonego do publicznego wglądu) oraz poprzez ustalenie opłaty administracyjnej za czynności objęte przepisami ustawy o opłacie skarbowej (uzgodnienia dokumentacji projektowej w zakresie kolizji z drogami, mostami i rowami, uzgodnienie zjazdu z drogi gminnej).

 

Uchwała Nr 4/I/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 4 stycznia 2005 roku

dotycząca: uchwały Rady Miasta Radzionkowa Nr XXV/166/2004 z dnia 8 grudnia 2004 roku w sprawie rozszerzenia zakresu ustawowych zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2005.  

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Miasta Radzionków Nr XXV/166/2004 z dnia 8 grudnia 2004 roku w sprawie rozszerzenia zakresu ustawowych zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2005 w części dotyczącej § 1 ust. 3 uchwały w odniesieniu do objęcia podatkiem od nieruchomości garaży znajdujących się na gruntach pracowniczych ogrodów działkowych, z powodu istotnego naruszenia art. 7 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z późn. zm.) poprzez wyłączenie garaży znajdujących się na gruntach pracowniczych ogrodów działkowych ze zwolnienia ustawowego.

 

Uchwała Nr 5/I/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 4 stycznia 2005 roku

dotycząca: uchwały Rady Gminy Tworóg Nr XXI/255/2004 z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej.  

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Gminy Tworóg Nr XXI/255/2004 z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej w części dotyczącej ustalenia opłaty administracyjnej za niżej wymienione czynności urzędowe:

-         rozpatrzenie uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożonego do publicznego wglądu – 100 zł,

-         uzgodnienie zjazdu z drogi gminnej – 100 zł,

-         uzgodnienie dokumentacji projektowej w zakresie kolizji z drogami, mostami, rowami na terenach własności Gminy Tworóg – 100 zł,

z powodu istotnego naruszenia art. 18 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz.84 z późn. zm.) poprzez ustalenie opłaty administracyjnej za czynności związane z przygotowaniem planu zagospodarowania przestrzennego, które są przypisane samorządowi gminnemu z mocy ustawy (rozpatrzenie uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożonego do publicznego wglądu) oraz poprzez ustalenie opłaty administracyjnej za czynności objęte przepisami ustawy o opłacie skarbowej (uzgodnienia dokumentacji projektowej w zakresie kolizji z drogami, mostami i rowami, uzgodnienie zjazdu z drogi gminnej).

 

Uchwała Nr 6/I/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 4 stycznia 2005 roku

dotycząca: uchwały Rady Gminy Rudziniec Nr XXIV/241/04 z dnia 6 grudnia 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, zwolnień od tego podatku i zasad poboru. 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Gminy Rudziniec Nr XXIV/241/04 z dnia 6 grudnia 2004 roku listopada 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, zwolnień od tego podatku i zasad poboru w części dotyczącej §2, tj. ustalenia ulgi w podatku od posiadania jednego psa w wysokości 50% dla emerytów, rencistów i inwalidów prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe oraz osób, które weszły w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku podatkowego z powodu istotnego naruszenia art. 14 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) poprzez uchwalenie ulgi mimo, iż przepisy nie przewidują takiej możliwości.

 

Uchwała Nr 7/I/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 4 stycznia 2005 roku

dotycząca: uchwały Rady Gminy Rudziniec Nr XXIV/242/04 z dnia 6 grudnia 2004 roku w sprawie opłaty administracyjnej.  

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Gminy Rudziniec Nr XXIV/242/04 z dnia 6 grudnia 2004 roku w sprawie opłaty administracyjnej w części dotyczącej § 1 pkt 2, tj. ustalenia opłaty administracyjnej za czynność urzędową wykonywaną przez organy Gminy, Wójta Gminy, polegającą na przyjęciu oświadczenia woli spadkodawcy przez uprawnioną osobę z powodu istotnego naruszenia prawa określonego w art. 18 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) w związku z przepisami ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 86, poz. 960 z późn. zm.) poprzez ustalenie opłaty administracyjnej za czynność objętą przepisami o opłacie skarbowej.

 

Uchwała Nr 8/I/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 4 stycznia 2005 roku

dotycząca: uchwały Rady Miejskiej w Radlinie Nr BRM-0150/XXX/208/2004 z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Radlin na 2004 r. 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Rady Miejskiej w Radlinie Nr BRM-0150/XXX/208/2004 z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Radlin na 2004 r. polegające na zaklasyfikowaniu wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 50.000 zł w paragrafie 6610- Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na partycypację w kosztach budowy oczyszczalni ścieków Karkoszka II, zamiast w paragrafie 6260 – Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, co jest niezgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2003 r. Nr 68, poz. 634 z późn. zm.).