Uchwała Nr 24/IV/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 9 lutego 2005 roku

dotycząca: uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego Nr XXV/253/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXI/213/04 z dnia 30 września 2004 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych oraz fundacjom i stowarzyszeniom, nie będącym organizacjami pożytku publicznego.

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego Nr XXV/253/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXI/213/04 z dnia 30 września 2004 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych oraz fundacjom i stowarzyszeniom, nie będącym organizacjami pożytku publicznego, z powodu uchylenia uchwały Rady Powiatu o Nr XXI/213/04 z dnia 30 września 2004 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych oraz fundacjom
i stowarzyszeniom, nie będącym organizacjami pożytku publicznego w sytuacji, gdy została ona uznana za nieważną uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Nr 177/XXXIV/2004 z dnia 27 października 2004 roku, co stanowi istotne naruszenie art. 12 pkt 11 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).