Uchwała Nr 32/VII/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 17 marca 2005 roku

dotycząca: uchwały Rady Miejskiej w Pszowie Nr XXVI/184/2005 z dnia 14 lutego 2005 roku w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2005.

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Rady Miejskiej w Pszowie Nr XXVI/184/2005 z dnia 14 lutego 2005 roku w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2005

-  w części dotyczącej § 4 ust. 2 tej uchwały, polegające na ustaleniu planu przychodów i wydatków środków specjalnych niezgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), tj. z art. 18a ust. 4 oraz art. 124 ust. 1 pkt 5 ustawy,
- w części dotyczącej § 7 ust. 1 pkt c uchwały, polegające na ustaleniu dotacji celowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w wysokości 14.000 zł na wydawanie biuletynu miejskiego, podczas gdy na działalność bieżącą instytucji kultury może być przyznana tylko dotacja podmiotowa w myśl przepisów art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) w związku z art. 28 ust. 2 i 3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 roku
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 33/VII/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 17 marca 2005 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Gminy Konopiska Nr 179/XX/05 z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w gminnych placówkach oświatowych.

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Rady Gminy Konopiska Nr 179/XX/05 z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w gminnych placówkach oświatowych z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na:

1)      nadaniu uchwale wstecznej mocy obowiązującej, co jest sprzeczne z generalną zasadą „prawo nie działa wstecz”, wynikającą z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z 1997 roku Nr 78, poz. 483),

2)      nieokreśleniu przez Radę Gminy zamkniętego katalogu źródeł dochodów własnych oraz ich przeznaczenia, co jest sprzeczne z art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.).