Uchwała Nr 41/IX/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 5 kwietnia 2005 roku

  

dotycząca: uchwały Rady Gminy w Radziechowach-Wieprzu Nr XXXV/173/05 z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie gromadzenia dochodów na rachunkach dochodów własnych w jednostkach budżetowych Gminy Radziechowy-Wieprz.  

Stwierdza się nieważność § 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Rady Gminy w Radziechowach-Wieprzu Nr XXXV/173/05 z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie gromadzenia dochodów na rachunkach dochodów własnych w jednostkach budżetowych Gminy Radziechowy-Wieprz, z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na nieokreśleniu w uchwale źródła dochodów własnych, co jest sprzeczne z art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późn. zm.).