Uchwała Nr 50/XIII/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach 

z dnia 24 maja 2005 roku

dotycząca: uchwały Rady Miasta Poręba Nr XXIII/205/05 z dnia 15 kwietnia 2005 roku w sprawie przeznaczenia nadwyżki budżetowej. 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Rady Miasta Poręba Nr XXIII/205/05 z dnia 15 stycznia 2005 roku w sprawie przeznaczenia nadwyżki budżetowej, polegające na nie wskazaniu po stronie wydatków, w ramach podanego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, rodzaju wydatku, na który środki z nadwyżki budżetowej mają być przeznaczone, o którym stanowi art. 124 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.). Tym samym doszło do naruszenia powyższego przepisu tj. art. 124 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

 

Uchwała Nr 51/XIII/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 24 maja 2005 roku

dotycząca: uchwały Nr BRM-0150/XXXV/229/2005 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Radlin.

Stwierdza się nieważność uchwały Nr BRM-0150/XXXV/229/2005 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Radlin w części dotyczącej § 2 ust. 1 pkt 6 oraz § 3 pkt 8 uchwały z powodu naruszenia art. 18 ust. 1 i art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z  późn. zm.) poprzez ustalenie, iż jednym ze źródeł rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych Miasta będą środki pomocowe pozyskane przez jednostki i przeznaczenie ich na finansowanie realizacji projektów związanych z tymi środkami, podczas gdy zgodnie z wyżej wymienioną ustawą o finansach publicznych środki te mogą być tylko dochodem Miasta.

 

Uchwała Nr 52/XIII/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 24 maja 2005 roku

dotycząca: uchwały Rady Gminy Rudziniec Nr XXIX/308/05 z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia nadwyżki budżetowej z 2004 roku do budżetu gminy na 2005 rok.  

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Rady Gminy Rudziniec Nr XXIX/308/05 z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia nadwyżki budżetowej z 2004 roku do budżetu gminy na 2005 rok z powodu:

-         zwiększenia wydatków budżetu roku 2005 o kwotę 196.441 zł i wskazania jako źródło pokrycia zwiększonych wydatków nadwyżki budżetowej z 2004 r. (§ 1 uchwały Rady) oraz przeznaczenia tej nadwyżki w wysokości 53.982 zł na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w dochodach ujętych w uchwale budżetowej na 2005 r. (§ 2 uchwały Rady), w sytuacji gdy za rok 2004 budżet Gminy Rudziniec zrealizowany został z deficytem (wynik ujemny), tzn. nie osiągnięto nadwyżki budżetowej, a wysokość nadwyżki z lat wcześniejszych jest niższa od sumy kwot wskazanych w § 1 i § 2 uchwały Rady.

Działaniem tym Rada Gminy Rudziniec naruszyła w sposób istotny przepisy art. 112 i art. 124 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) poprzez wskazanie takiego źródła pokrycia deficytu, które faktycznie w sytuacji finansowej Gminy Rudziniec nie występuje, tzn. wskazanie przeznaczenia nieistniejącej nadwyżki budżetowej za 2004 r.

-         określenia źródła, z którego mają być sfinansowane wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach (§ 2 uchwały Rady) w sytuacji gdy wydatki takie nie występują, bo wszystkie zaplanowane wydatki posiadają pokrycie bądź w dochodach, bądź w przychodach budżetu Gminy.

Narusza to w sposób istotny przepisy art. 112 ust. 1 i art. 124 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych poprzez wskazanie źródła pokrycia dla deficytu, który nie występuje.