Na XXII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 8 października 2015 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XIII/74/15 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,

- uchwała Nr 60/XII/2015 Rady Miejskiej w Blachowni dnia 7 września 2015 roku w sprawie podjęcia działań związanych z przygotowaniem Budżetu Obywatelskiego na rok 2016,

- uchwała Nr X/79/15 Rady Gminy Łękawica z dnia 9 września 2015 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy na realizację zadań zleconych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku oraz sposobu jej rozliczania i kontroli,

- uchwała Nr VIII/65/2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 września 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015,

- uchwała Nr VIII/66/2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 września 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czernichów na lata 2015-2027,

- uchwała Nr VIII/67/2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 września stycznia 2015 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

- uchwała Nr X/148/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 sierpnia 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej oraz inne uchwały dotyczące  gospodarowania odpadami komunalnymi,

- uchwała Nr XI/144/15 Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach z dnia 4 września 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,

- uchwała Nr XII/154/15 Rady Miasta Knurów z dnia 3 września 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Knurów oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

- uchwała Nr X.93.2015 Rady Miasta Wojkowice z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji,

- uchwała Nr XII/94/2015 Rady Gminy Wilkowice z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/452/2010 Rady Gminy Wilkowice z dnia 17 września 2010 r. w sprawie trybu i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne na terenie gminy Wilkowice.