Uchwała Nr 380/XXII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 8 października 2015 roku

 

w sprawie       uchwały Nr X.93.2015 Rady Miasta Wojkowice z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości udzielonej dotacji

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność  uchwały Nr X.93.2015 Rady Miasta Wojkowice z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości udzielonej dotacji  w części dotyczącej:

 

-§ 5 ust.2 zawierającego zapis o treści: " wniosek o udzielenie miesięcznej części dotacji osoba prowadząca składa do Burmistrza w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, przy czym w miesiącu grudniu- w terminie do dnia 5 grudnia" z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na wykroczeniu poza zakres upoważnienia zawarty w art. 90 ust.1a, ust.3c
i ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.),

 

- załącznika nr 2 do uchwały o nazwie: " Wniosek o udzielenie miesięcznej części dotacji"
z powodu istotnego naruszenia art.1 oraz art.23 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014r., poz.1182) w związku z art.90 ust.3g i ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.),

polegającego na wprowadzeniu  obowiązku podania danych osobowych uczniów, obejmujących imię i nazwisko, datę urodzenia , adres zameldowania i adres zamieszkania

 

-załącznika nr 3 do uchwały w części obejmującej oświadczenie o świadomości odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym oraz oświadczenie o znajomości przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na zamieszczeniu w załączniku nr 3 do uchwały oświadczenia wykraczającego poza zakres upoważnienia określonego w art.90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 381 /XXII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  8 października 2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr XII/154/15 Rady Miasta Knurów z dnia 3 września 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Knurów oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność:

 

- w części E5. punktu 48 oraz części F punktów 3, 4 i 5 załącznika nr 1 do uchwały Nr XII/154/15 Rady Miasta Knurów z dnia 3 września 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Knurów oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz załączników DOŚ-z3 i DOŚ-z4 do deklaracji, z powodu przekroczenia ustawowego upoważnienia zawartego w art. 6m ust. 1a i 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.), poprzez wprowadzenie obowiązku podawania w deklaracji i załącznikach danych innych, niż niezbędne do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

 

- w części G punktu 51 załącznika nr 1 do ww. uchwały w zakresie oświadczenia o treści "Jestem świadom odpowiedzialności wynikającej z przepisów Kodeksu karnego-skarbowego za nie zgłoszenie danych mogących mieć wpływ na ustalenie zobowiązania podatkowego, jego wysokość, bądź podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym" z powodu przekroczenia ustawowego upoważnienia zawartego w art. 6n ust. 1 pkt  1 w związku z art. 6m ust. 1b wyżej wymienionej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

Uchwała Nr 382/XXII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 8 października 2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr 60/XII/2015 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 7 września 2015 r. w sprawie podjęcia działań związanych z przygotowaniem Budżetu Obywatelskiego na rok 2016

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr 60/XII/2015 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 7 września 2015 r. w sprawie podjęcia działań związanych z przygotowaniem Budżetu Obywatelskiego rok 2016 w części zapisu zawartego w § 2 tej uchwały o treści: zabezpieczyć w budżecie gminy Blachownia na rok 2016 środków finansowych w kwocie 350 tys. zł na realizację zadań objętych Budżetem Obywatelskim z powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na przekroczeniu przez organ stanowiący kompetencji uchwałodawczych wynikających z przepisu art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku w samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594)  oraz art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 885 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 385/XXII/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 8 października 2015 roku

 

w sprawie Uchwały Nr XII/94/2015 Rady Gminy Wilkowice z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/452/2010 Rady Gminy Wilkowice z dnia 17 września 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne na terenie gminy Wilkowice

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XII/94/2015 Rady Gminy Wilkowice z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/452/2010 Rady Gminy Wilkowice z dnia 17 września 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne na terenie gminy Wilkowice, polegające na dokonaniu zmiany uchwały zachowanej czasowo w mocy przez nową ustawę, co narusza art. 34 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. z 2015 r., poz. 357) oraz § 34 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U.  Nr 100,  poz. 908).

 

Uchwała Nr 390/XXII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 8 października 2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr XI/061/2015 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mikołowskiego na okres od 2015 do 2026 roku

 

§ 1.

 

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XI/061/2015 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mikołowskiego na okres od 2015 do 2026 roku, w której w 2015 roku relacja łącznej kwoty przypadających w roku spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami do planu dochodów ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla poprzednich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu, czym naruszono art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 391/XXII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 8 października 2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr XII/067/2015 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 24 września 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mikołowskiego na okres od 2015 do 2026 roku

 

§ 1.

 

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XII/067/2015 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 24 września 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mikołowskiego na okres od 2015 do 2026 roku, w której w 2015 roku relacja łącznej kwoty przypadających w roku spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami do planu dochodów ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla poprzednich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu, czym naruszono art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).