Uchwała Nr 417/XXV/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 17 listopada 2015 roku

 

w sprawie       uchwały Nr XV/100/15 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/448/14 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Zawiercie

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwały Nr XV/100/15 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia  28 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/448/14 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Zawiercie polegające na zawarciu w § 2 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz.U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 421/XXV/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 listopada  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr XII/64/2015 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 13 października 2015 roku w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XII/64/2015 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 13 października 2015 roku w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, polegające na zawarciu w § 4 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1484) oraz  § 45 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 426/XXV/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

 z dnia  17 listopada  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr XIV/61/15 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 września 2015 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XIV/61/15 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 września 2015 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, polegające na zawarciu w § 5 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1484) oraz  § 45 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 436/XXV/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 17 listopada 2015 roku

 

w sprawie Uchwały Nr IX/72/2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek w podatku od środków transportowych na 2016 rok

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr IX/72/2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek w podatku od środków transportowych na 2016 rok, polegające na zawarciu w § 4 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych  i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100,  poz. 908).

 

Uchwała Nr 439/XXV/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 17 listopada 2015 roku

 

w sprawie Uchwały Nr VII/61/15 Rady Gminy Brenna z dnia 15 października 2015 roku w sprawie stawek w podatku od nieruchomości na 2016 rok

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr VII/61/15 Rady Gminy Brenna  z dnia 15 października 2015 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok, polegające na zawarciu w § 4 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych  i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100,  poz. 908).

 

Uchwała Nr 440/XXV/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 17 listopada 2015 roku

 

w sprawie Uchwały Nr XI/80/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 14 października 2015 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 oraz zwolnień od tego podatku

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XI/80/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 14 października 2015 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 oraz zwolnień od tego podatku, polegające na zawarciu w § 5 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych  i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100,  poz. 908).

 

Uchwała Nr 441/XXV/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 17 listopada 2015 roku

 

w sprawie Uchwały Nr XI/81/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 14 października 2015 roku w sprawie opłaty targowej na rok 2016

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XI/81/2015 Rady Gminy Istebna  z dnia 14 października 2015 roku w sprawie opłaty targowej na rok 2016, polegające na zawarciu w § 5 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych  (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej"  (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 443/XXV/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 17 listopada 2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr XII/070/2015 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mikołowskiego na okres od 2015 do 2026 roku

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XII/070/2015 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mikołowskiego na okres od 2015 do 2026 roku, w której w 2015 roku relacja łącznej kwoty przypadających w roku spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami do planu dochodów ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla poprzednich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu, czym naruszono art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 446/XXV/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 17 listopada 2015 roku

 

w sprawie Uchwały Nr XIV/176/15 Rady Miasta Knurów z dnia 26 października 2015 roku w sprawie opłaty od posiadania psów

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XIV/176/15 Rady Miasta Knurów z dnia 26 października 2015 roku w sprawie opłaty od posiadania psów, polegające na zawarciu w § 9 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca  2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197,  poz. 1172 z późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 447/XXV/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 17 listopada 2015 roku

 

w sprawie Uchwały Nr X.60.2015 Rady Gminy Kornowac z dnia 29 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr X.60.2015 Rady Gminy Kornowac z dnia 29 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok, polegające na zawarciu w § 4 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197,  poz. 1172 z późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 448/XXV/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 17 listopada 2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr X.61.2015 Rady Gminy Kornowac z dnia 29 października 2015 roku w sprawie podatku od środków transportowych na 2016 rok

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr X.61.2015 Rady Gminy Kornowac z dnia 29 października 2015 roku w sprawie podatku od środków transportowych na 2016 rok, polegające na zawarciu w § 4 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197,  poz. 1172 z późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 449/XXV/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 17 listopada 2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr X.62.2015 Rady Gminy Kornowac z dnia 29 października 2015 roku w sprawie uchylenia uchwały o wysokości stawek i sposobie poboru opłaty targowej

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr X.62.2015 Rady Gminy Kornowac z dnia 29 października 2015 roku w sprawie uchylenia uchwały o wysokości stawek i sposobie poboru opłaty targowej, polegające na zawarciu w § 3 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197,  poz. 1172 z późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 450/XXV/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 17 listopada 2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr X.63.2015 Rady Gminy Kornowac z dnia 29 października 2015 roku w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr X.63.2015 Rady Gminy Kornowac z dnia 29 października 2015 roku w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny, polegające na zawarciu w § 4 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych  i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197,  poz. 1172 z późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 455/XXV/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 17 listopada 2015 roku

 

w sprawie Uchwały Nr XIII/300/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku  od nieruchomości na 2016 r.

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XIII/300/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r., polegające na zawarciu w § 3 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197,  poz. 1172 z późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 456/XXV/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 17 listopada 2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr X/106/2015 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 28 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatków od nieruchomości na 2016 rok

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr X/106/2015 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 28 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatków od nieruchomości na 2016 rok, polegające na zawarciu w § 5 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197,  poz. 1172 z późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 457/XXV/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 17 listopada 2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr X/107/2015 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 28 października 2015 roku w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2016

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr X/107/2015 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 28 października 2015 roku w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2016, polegające na zawarciu w § 4 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197,  poz. 1172 z późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 458/XXV/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 17 listopada 2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr X/108/2015 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 28 października 2015 roku w sprawie określenia zasad poboru i wysokości stawek opłaty targowej

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr X/108/2015 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 28 października 2015 roku w sprawie określenia zasad poboru i wysokości stawek opłaty targowej, polegające na zawarciu w § 7 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197,  poz. 1172 z późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 459/XXV/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 17 listopada 2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr X/109/2015 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 28 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek oraz zasad ustalania, poboru i terminów płatności opłaty od posiadania psów na 2016 rok

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr X/109/2015 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 28 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek oraz zasad ustalania, poboru i terminów płatności opłaty od posiadania psów na 2016 rok, polegające na zawarciu w § 6 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 461/XXV/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 listopada  2015roku

 

w sprawie uchwały  Nr 227/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października  2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr 227/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października  2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej polegające na zawarciu w § 5 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza  art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197,  poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 462/XXV/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 listopada  2015roku

 

w sprawie uchwały  Nr XV/244/15  Rady Miasta Tychy z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XV/244/15 Rady Miasta Tychy z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku polegające na zawarciu w § 4 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych  (Dz. U. z 2011 r. Nr 197,  poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej"
(Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr471/XXV/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 17 listopada 2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr 73/XII/15 Rady Gminy Janów z dnia 20 października 2015 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr 73/XII/15 Rady Gminy Janów z dnia 20 października 2015 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, w której w 2015 r. relacja łącznej kwoty spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami do planowanych dochodów ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla poprzednich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu, czym naruszono art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).