Uchwała Nr 482/XXVI/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  26  listopada  2015 roku

 

w sprawie       uchwały Nr 214/XIV/2015  Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rybnik

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność  uchwały Nr 214/XIV/2015  Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rybnik w części dotyczącej § 4 ust. 2 z powodu postanowienia o możliwości udzielania dotacji celowych na zadania realizowane w okresie przekraczającym okres jednego roku kalendarzowego, nie dłuższym niż 3 lata, pod warunkiem zabezpieczenia na ten cel środków w budżecie miasta, co w sposób istotny narusza art. 211 ust. 1-4, art. 250 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) poprzez naruszenie zasady roczności budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

 

Uchwała Nr 483/XXVI/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 26 listopada 2015 roku

 

w sprawie Zarządzenia Nr 231/15 Burmistrza Miasta Poręba z dnia 26 października 2015 r. w sprawie zmian  w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Poręba

           

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność Zarządzenia Nr 231/15 Burmistrza Miasta Poręba z dnia 26 października 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Poręba, w którym w 2015 r. relacja łącznej kwoty spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami do planowanych dochodów ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla poprzednich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu, czym istotnie naruszono art. 243 oraz art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) z powodu braku realistyczności tej prognozy.

 

Uchwała Nr 484/XXVI/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 26 listopada 2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr XIV/69/15 Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 22 października 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego oraz trybu i zakresu prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XIV/69/15 Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 22 października 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego oraz trybu i zakresu prawidłowości ich pobrania i wykorzystania w części obejmującej zapis zawartego w załączniku nr 1 do uchwały wyrażenia o brzmieniu, cyt.: "Świadomy odpowiedzialności za nienależne pobranie dotacji oraz wykorzystanie dotacji niezgodnie z jej przeznaczeniem (art. 82 Kodeksu karnego skarbowego), poświadczam zgodność przedstawionych powyżej informacji z dokumentacją organizacyjną, finansową i dokumentacją przebiegu nauczania szkoły." - z powodu istotnego naruszenia art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) - polegającego na przekroczeniu upoważnienia ustawowego przysługującego organowi stanowiącemu powiatu poprzez zamieszczenie obowiązkowego oświadczenia o świadomości karnej skarbowej za podanie niezgodnych danych.

 

Uchwała Nr  485/XXVI/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

 z dnia 26 listopada 2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr XV/95/2015 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 22 października 2015 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Miejskiej w Sławkowie Nr XV/95/2015 z dnia 22 października 2015 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości  w części dotyczącej § 1 pkt 1 lit. f z powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na wprowadzeniu zwolnienia przedmiotowo - podmiotowego w podatku od nieruchomości, podczas gdy rada gminy posiada uprawnienie do stanowienia o zwolnieniach przedmiotowych, czym naruszono art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 486/XXVI/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 26 listopada 2015 roku

 

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIII/64/2015 Rady Gminy Miedźna z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Miedźna na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu ich rozliczania

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XIII/64/2015 Rady Gminy Miedźna z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Miedźna na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu ich rozliczania - z powodu istotnego naruszenia art. 164 ust. 5c i 5d ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) w związku z art. 7 ust. 3 i ust. 3a oraz 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.), polegającego na zaniechaniu zgłoszenia projektu uchwały Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, jak również nieuprawnionym uregulowaniu trybu kontroli dotacji, czym organ stanowiący gminy wykroczył poza upoważnienie ustawowe.

 

Uchwała Nr 487/XXVI/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 26 listopada 2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr XIII/296/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 października 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

 

§ 1.

 

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Nr XIII/296/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 października 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015, poprzez wprowadzenie zmian wielkości przychodów i rozchodów, które spowodowały, iż w 2015 roku relacja łącznej kwoty przypadających w roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami, wykupu papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń do planowanych dochodów ogółem budżetu, przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla poprzednich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu, czym naruszono art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

 

§ 2.

 

Nakazuje się usunięcie stwierdzonego istotnego naruszenia prawa poprzez dokonanie zmian powodujących zachowanie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w roku bieżącym i w latach następnych w terminie do dnia 23 grudnia 2015 r. pod rygorem stwierdzenia nieważności uchwały.

 

Uchwała Nr 488/XXVI/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 26 listopada 2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr XIII/297/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

 

§ 1.

 

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Nr XIII/297/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok, w której wprowadzone zmiany przychodów i rozchodów spowodowały, iż w 2015 roku relacja łącznej kwoty przypadających w roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami, wykupu papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń do planowanych dochodów ogółem budżetu, przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla poprzednich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu, czym istotnie naruszono art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

 

§ 2.

 

Nakazuje się usunięcie stwierdzonego istotnego naruszenia prawa poprzez dokonanie zmian powodujących zachowanie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w roku bieżącym i w latach następnych w terminie do dnia 23 grudnia 2015 r. pod rygorem stwierdzenia nieważności uchwały.

 

Uchwała Nr 489/XXVI/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 26 listopada 2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr XIII/298/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 października 2015 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XIII/298/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 października 2015 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na postanowieniu o emisji obligacji w kwocie 54.348.000 zł przeznaczonej na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu powodującym przekroczenie dopuszczalnego wskaźnika, dotyczącego relacji łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu emitowanych papierów wartościowych wraz z odsetkami oraz potencjalnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń do planowanych w 2015 roku dochodów ogółem, czym naruszono art. 243 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 490/XXVI/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 26 listopada 2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr XIII/299/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 października 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2030

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XIII/299/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 października 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2030, w której w 2015 roku relacja łącznej kwoty przypadających w roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami, wykupu papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń do planowanych dochodów ogółem budżetu, przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla poprzednich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu, z powodu istotnego naruszenia art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 491/XXVI/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 26 listopada 2015 roku

 

w sprawie  stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIV/62/15 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 września 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XIV/62/15 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 września 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, w części obejmującej pole E4 oraz zawarte w pouczeniu wyrażenie o brzmieniu: "od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca" z załącznika nr 2 uchwały i odpowiadające im odwzorowanie w układzie informacji i powiązań formatu elektronicznego deklaracji z załącznika nr 4 do uchwały - z powodu istotnego naruszenia art. 6m ust. 1, ust. 1a i ust. 1b w związku z art. 6i ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) - poprzez wprowadzenie obowiązku podawania w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne - danych innych, niż niezbędne do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz nieprawidłowe pouczenie o terminie składania tych deklaracji.

 

§ 2.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XIV/62/15 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 września 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, polegające na zawarciu w § 5 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015r. poz. 1484) oraz  § 45 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 492/XXVI/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 26 listopada 2015 roku

 

w sprawie Uchwały Nr 59/XI/2015 Rady Gminy w Boronowie z dnia 4 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne na terenie Gminy Boronów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr 59/XI/2015 Rady Gminy w Boronowie z dnia 4 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne na terenie Gminy Boronów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji polegające na zawarciu w § 14 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych,  dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca
2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 493/XXVI/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  26  listopada  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr XIV/63/15 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 września 2015 roku w sprawie rocznej ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XIV/63/15 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 września 2015 roku w sprawie rocznej ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, polegające na zawarciu w § 3 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1484) oraz  § 45 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 494/XXVI/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 26 listopada 2015 roku

 

w sprawie Uchwały Nr X/79/2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr IX/71/2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek  podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Czernichów oraz zwolnień w tym podatku na 2016 rok

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr X/79/2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr IX/71/2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Czernichów oraz zwolnień w tym podatku na 2016 rok, polegające na zawarciu w § 3 ust. 1 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza  art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych  i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100,  poz. 908).

 

Uchwała Nr 499/XXVI/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  26 listopada  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr XII/165/15 Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach z dnia 23 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2016 roku

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XII/165/15 Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach z dnia 23 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2016 roku, polegające na zawarciu w § 4 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197,  poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 500/XXVI/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  26 listopada  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr XIV/203/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale XIV/203/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016, polegające na zawarciu w § 3 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197,  poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 501/XXVI/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  26 listopada  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr XIV/204/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r.

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale XIV/204/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r., polegające na zawarciu w § 3 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 502/XXVI/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  26 listopada  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr XIV/205/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2016

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale XIV/205/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2016, polegające na zawarciu w § 5 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 503/XXVI/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  26 listopada  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr XIV/207/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale XIV/207/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, polegające na zawarciu w § 4 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197,  poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 504/XXVI/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  26 listopada  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr XIV/208/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale XIV/208/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny, polegające na zawarciu w § 4 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197,  poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 505/XXVI/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  26 listopada  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr XIV/209/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek leśny

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale XIV/209/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek leśny, polegające na zawarciu w § 4 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197,  poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 506/XXVI/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  26 listopada  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr XIV/212/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad jej ustalania i poboru, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso na terenie miasta Mysłowice

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XIV/212/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad jej ustalania i poboru, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso na terenie miasta Mysłowice, polegające na zawarciu w § 8 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197,  poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 507/XXVI/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  26 listopada  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr XVIII-108-2015 Rady Gminy Nędza z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XVIII-108-2015 Rady Gminy Nędza z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok, polegające na zawarciu w § 3 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 508/XXVI/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  26 listopada  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr XVIII-111-2015 Rady Gminy Nędza z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w wymiarach podatkowych

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XVIII-111-2015 Rady Gminy Nędza z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w wymiarach podatkowych, polegające na zawarciu w § 4 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197,  poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej"
(Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 509/XXVI/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  26 listopada  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr PR.0007.218.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr PR.0007.218.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, polegające na zawarciu w § 4 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 510/XXVI/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 26 listopada 2015 roku

 

w sprawie Uchwały Nr XI/75/15 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 27 października  2015 roku w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na 2016 rok

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XI/75/15 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 27 października  2015 roku w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na 2016 rok, polegające na zawarciu w § 5.1. uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 511/XXVI/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 26 listopada 2015 roku

 

w sprawie Uchwały Nr XI/76/15 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 27 października  2015 roku w sprawie wprowadzenia i określenia wysokości rocznej opłaty od posiadania psów na 2016 rok

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XI/76/15 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 27 października  2015 roku w sprawie wprowadzenia i określenia wysokości rocznej opłaty od posiadania psów na 2016 rok, polegające na zawarciu w § 6.1. uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 512/XXVI/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 26 listopada 2015 roku

 

w sprawie Uchwały Nr XI/78/15 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 27 października  2015 roku w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych obowiązujących na terenie gminy Krupski Młyn od dnia 1 stycznia 2016

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XI/78/15 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 27 października  2015 roku w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych obowiązujących na terenie gminy Krupski Młyn od dnia 1 stycznia 2016, polegające na zawarciu w § 4.1. uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 513/XXVI/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 26 listopada 2015 roku

 

w sprawie Uchwały Nr XII/106/2015 Rady Gminy Tworóg z dnia 26 października 2015 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku za 2016 r.

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XII/106/2015 Rady Gminy Tworóg z dnia 26 października 2015 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku za 2016 r., polegające na zawarciu w § 4 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 514/XXVI/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 26 listopada 2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr XI/74/2015 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 28 października 2015 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

§ 1.

 

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XI/74/2015 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 28 października 2015 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, polegające na zawarciu w § 6 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 515/XXVI/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 26 listopada 2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr XI/75/2015 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 28 października 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

 

§ 1.

 

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XI/75/2015 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 28 października 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, polegające na zawarciu w § 7 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197,  poz. 1172 z późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 516/XXVI/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 26 listopada 2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr XI/76/2015 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 28 października 2015 roku w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domu letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe

 

§ 1.

 

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XI/76/2015 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 28 października 2015 roku w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domu letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, polegające na zawarciu w § 3 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197,  poz. 1172 z późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 517/XXVI/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 26 listopada 2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr XI/77/2015 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 28 października 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XI/77/2015 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 28 października 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, polegające na zawarciu w § 4 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 519/XXVI/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  26 listopada  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr X/53/15 Rady Gminy Marklowice z dnia 29 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr X/53/15 Rady Gminy Marklowice z dnia 29 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości, polegające na zawarciu w § 6 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197,  poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100,poz. 908).

 

Uchwała Nr 520/XXVI/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  26 listopada  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr X/54/15 Rady Gminy Marklowice z dnia 29 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr X/54/15 Rady Gminy Marklowice z dnia 29 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych, polegające na zawarciu w § 5 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.  o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197,  poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 521/XXVI/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  26 listopada  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr X/55/15 Rady Gminy Marklowice z dnia 29 października 2015 r. w sprawie podatku rolnego na 2016 rok

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr X/55/15 Rady Gminy Marklowice z dnia 29 października 2015 r. w sprawie podatku rolnego na 2016 rok, polegające na zawarciu w § 5 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197,  poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 522/XXVI/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  26 listopada  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr X/56/15 Rady Gminy Marklowice z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr X/56/15 Rady Gminy Marklowice z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, polegające na zawarciu w § 3 ust. 2 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).