Uchwała Nr 524/XXVII/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 3 grudnia 2015 roku

 

w sprawie Uchwały Nr 111/XII/2015 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr 111/XII/2015 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi polegające na zawarciu w § 5 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 526/XXVII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 3 grudnia 2015 roku

 

w sprawie Uchwały Nr 115/XIV/2015 Rady Gminy Koszęcin z dnia 28 października 2015 r. w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Koszęcinie na dofinansowanie prac konserwatorskich  - wykonanie projektu budowlano - architektonicznego - przy zabytkowym kościele przy ul. Powstańców Śląskich w  Koszęcinie

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w  uchwale Nr 115/XIV/2015 Rady Gminy Koszęcin z dnia 28 października 2015 r. w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Koszęcinie na dofinansowanie prac konserwatorskich - wykonanie projektu budowlano - architektonicznego - przy zabytkowym kościele przy ul. Powstańców Śląskich w  Koszęcinie z powodu przyznania dotacji z naruszeniem terminu określonego w § 6 ust. 1 uchwały Nr 88/IX/2015 Rady Gminy Koszęcin z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Koszęcin.

 

Uchwała Nr 527/XXVII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 3 grudnia 2015 roku

 

w sprawie Uchwały Nr 116/XIV/2015 Rady Gminy Koszęcin z dnia 28 października 2015 r. w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Boskiej Fatimskiej z siedzibą w Kaletach - Drutarni na dofinansowanie prac konserwatorskich - przy zabytkowym kościele w Bruśku

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w  uchwale Nr 116/XIV/2015 Rady Gminy Koszęcin z dnia 28 października 2015 r. w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Boskiej Fatimskiej z siedzibą w Kaletach - Drutarni na dofinansowanie prac konserwatorskich - przy zabytkowym kościele  w  Bruśku z powodu z powodu przyznania dotacji z naruszeniem terminu określonego w § 6 ust. 1 uchwały Nr 88/IX/2015 Rady Gminy Koszęcin z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Koszęcin.

 

Uchwała Nr 528/XXVII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 3 grudnia 2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr XVI/68/15 Rady Gminy Lipowa z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na usługę spłaty i restrukturyzacji zobowiązań Gminy (art. 518 §1 pkt. 3 Kodeksu Cywilnego)

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XVI/68/15 Rady Gminy Lipowa z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na usługę spłaty i restrukturyzacji zobowiązań Gminy (art. 518 §1 pkt. 3 Kodeksu Cywilnego) - z powodu istotnego naruszenia art. 211 ust. 1 i ust. 4 oraz art. 212 ust. 1 pkt 4, 5 i 6 w związku z art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 2 pkt 1 i 2, art. 52 ust. 1 pkt 2, art. 89 ust. 1 pkt 3 i art. 91 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), polegającego na dokonaniu spłaty i restrukturyzacji zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych z pominięciem uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego oraz obowiązujących w tym zakresie limitów i innych wymogów.

 

Uchwała Nr 534/XXVII/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  3 grudnia  2015 roku

 

w sprawie Uchwały Nr XVIII/187/15 Rady Miasta Zabrze  z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Zabrze przez osoby prawne i fizyczne nie zaliczone do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, a także terminu i sposobu rozliczenia dotacji

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XVIII/187/15 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Zabrze przez osoby prawne i fizyczne nie zaliczone do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, a także terminu  i sposobu rozliczenia dotacji, polegające na zawarciu w § 5 ust. 4 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197,  poz. 1172 z  późn. zm.) oraz  § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 535/XXVII/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  3 grudnia  2015 roku

 

w sprawie Uchwały Nr XVIII/179/15 Rady Miasta Zabrze  z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Zabrze

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XVIII/179/15 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Zabrze, polegające na zawarciu w § 7 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197,  poz. 1172 z  późn. zm.) oraz  § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 541/XXVII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z  dnia 3 grudnia 2015  roku

 

w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń Burmistrza Miasta Lubliniec z dnia 6 listopada 2015r. do wniosku zawartego w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 23 października 2015 roku

 

§ 1.

 

Oddala się zastrzeżenia wniesione  przez  Burmistrza Miasta Lubliniec pismem znak:B.2010.00005.2015 z dnia 6 listopada 2015 roku do wniosku nr 2 wystąpienia pokontrolnego Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 23 października 2015 r. znak: WK-610/25/4/15.

 

Uchwała Nr 542/XXVII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 3 grudnia 2015 roku

 

w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń Wójta Gminy Świnna z dnia 17 listopada 2015 roku do wniosków pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 30 października 2015 r.

 

§ 1.

 

Oddala się zastrzeżenia wniesione przez Wójta Gminy Świnna Nr W.0059.66.2015     z dnia 17 listopada 2015 roku do wniosków pokontrolnych Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Katowicach z dnia 30 października 2015 roku znak: WK-610/29/4/15.