Na XXIX posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 30 grudnia 2015 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr X/95/2015 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej w Gminie Węgierska Górka,

- uchwała Nr X/96/2015 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/174/2013 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 21 lutego 2013 roku w sprawie określenia zasad poboru i wysokości dziennych stawek miejscowej,

- uchwała Nr X/97/2015 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/175/2013 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 21 lutego 2013 roku w sprawie określenia inkasentów opłaty miejscowej,

- uchwała Nr XVII/75/15 Rady Gminy Lipowa z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/63/15 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 września 2015 roku dotyczącej rocznej ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,

- uchwała Nr XVII/77/15 Rady Gminy Lipowa z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok,

- uchwała Nr XVII/78/15 Rady Gminy Lipowa z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie podatku od środków transportowych na 2016 rok,

- uchwała Nr XVII/79/15 Rady Gminy Lipowa z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej na 2016 rok,

- uchwała Nr XVI/255/15 Rady Miasta Tychy z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania informacji i deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

- uchwała Nr XVI/96/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na terenie miasta i gminy Toszek,

- uchwała Nr XV/108/2015 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,

- uchwała Nr XIV/127/15 Rady Gminy Pilchowice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,

- uchwała Nr XIV/98/2015 Rady Gminy Godów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/7/2014 Rady Gminy Godów z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Gminy Godów na 2015 rok,

- uchwała Nr XIV/326/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2030,

- uchwała Nr PR.0007.247.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26 listopada 2015 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym na finansowanie zadań inwestycyjnych Miasta Ruda Śląska w latach 2016-2019,

- uchwała Nr XII/78/2015 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale Nr IV/24/2015 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzanowice,

- uchwała Nr XII/77/2015 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie dalszych zmian w Uchwale Nr IV/23/2015 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzanowice na 2015 rok,

- uchwała Nr VIII/69/15 Rady Gminy Brenna z dnia 26 listopada 2015 r.  w sprawie opłaty miejscowej,

- uchwała Nr XV/116/2015 Rady Gminy Wilkowice z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli
i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Wilkowice przez osoby prawne lub osoby fizyczne oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,

- uchwała Nr XVIII/88/2015 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie opłaty miejscowej,

- uchwała Nr XV/68/2015 Rady Gminy Milówka z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny,

- uchwała Nr 13.125.2015 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie  wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości,

- uchwała Nr XIV/189/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie o z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, placówkom oświatowym oraz szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, a także publicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, placówkom oświatowym i szkołom prowadzonym na terenie Jaworzna przez podmioty inne niż Gmina Miasta Jaworzna oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonych dotacji,

- uchwała Nr XIII/123/15 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/463/06 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości dotyczącego rurociągów sieci kanalizacyjnej.