Uchwała Nr 53/XIV/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 1 czerwca 2005 roku

dotycząca: uchwały Rady Gminy w Brennej Nr XXXII/268/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego.

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Gminy w Brennej Nr XXXII/268/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego w całości z powodu istotnego naruszenia art. 28 ust. 1 i art. 110 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z  późn. zm.) poprzez wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego na zadanie p.n. „Budowa wodociągu do przedszkola w Górkach Wielkich” pomimo, iż zadanie to nie zostało ujęte w budżecie gminy na 2005 rok, ani w wieloletnim programie inwestycyjnym.

 

Uchwała Nr 54/XIV/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 1 czerwca 2005 roku

dotycząca: uchwały Rady Miejskiej w Pszowie Nr XXX/192/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Pszów.

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Miejskiej w Pszowie Nr XXX/192/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Pszów z powodu istotnego naruszenia procedury postępowania w sprawie absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu, określonej w art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) – poprzez podjęcie uchwały na podstawie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie nieudzielenia absolutorium dla Burmistrza z dnia 16 kwietnia 2005 r., podczas gdy Komisja Rewizyjna podjęła już w tej sprawie wniosek w dniu 14 kwietnia 2005 r., który nie został zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach.

 

Uchwała Nr 55/XIV/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 1 czerwca 2005 roku

dotycząca: uchwały Rady Miejskiej w Pszowie Nr XXX/198/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie „Wieloletnie Programy Inwestycyjne w roku 2006”.

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Miejskiej w Pszowie Nr XXX/198/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie „Wieloletnich Programów Inwestycyjnych w roku 2006” – z powodu istotnego naruszenia art. 110 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych, poprzez uchwalenie limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w roku 2006, nie obejmującego wydatków na programy inwestycyjne w roku budżetowym 2005 i w dwóch kolejnych latach oraz określenie wariantowego sposobu finansowania tych programów.

 

Uchwała Nr 56/XIV/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 1 czerwca 2005 roku

dotycząca: uchwały Rady Miejskiej Mikołowa Nr XXXIII/494/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie doprecyzowania nazw zadań inwestycyjnych w załącznikach dotyczących wydatków niewygasających w roku 2004.

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Miejskiej Mikołowa Nr XXXIII/494/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie doprecyzowania nazw zadań inwestycyjnych w załącznikach dotyczących wydatków niewygasających w roku 2004 – z powodu istotnego naruszenia art. 130 ust. 2, w związku z art. 109 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), poprzez zmianę zadań inwestycyjnych, finansowanych w roku 2005 w ramach wydatków budżetowych 2004 roku, uchwalonych jako niewygasające uchwałą Nr XXVIII/407/2004 z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Uchwała Nr 57/XIV/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 1 czerwca 2005 roku

dotycząca: uchwały Rady Gminy Wielowieś Nr XXIV/167/05 z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2005 r.

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Rady Gminy Wielowieś Nr XXIV/167/05 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2005 r. polegające na określeniu w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Wielowieś na lata 2005-2007 stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały Rady:
-    dla zadania pn. ”Przekształcenie Zabytkowego Kompleksu Pałacowo-Parkowego w pełnowartościową przestrzeń publiczną i społeczną” wzajemnie sprzecznych wielkości wydatków,
-  dla zadania pn. „Rozbudowa Gimnazjum w Wielowsi o wielofunkcyjną salę sportową, pomieszczenia dydaktyczne” łącznych nakładów finansowych w wysokości nie odpowiadającej wydatkom.

Działaniem takim naruszono w sposób istotny przepis art. 110 ust. 2 pkt  3 i 4 w związku z art. 124 ust.1 pkt 4 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych  (Dz. U z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) poprzez ustalenie w poz.1 i 2 wieloletniego planu inwestycyjnego niespójnych ze sobą wielkości nakładów finansowych
i wydatków, w tym wysokości udziału środków własnych Gminy.