Na II posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 21 stycznia 2016 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XVI/106/2015 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LX/447/2014 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Miasta Żywca publicznym szkołom, przedszkolom oraz innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Miasto Żywiec,

- uchwała Nr XVI/107/2015 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LX/448/2014 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Miasta Żywca niepublicznym szkołom, przedszkolom oraz innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Miasta Żywca,

- uchwała Nr XVII/153/15 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice, trybu postepowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania,

- uchwała Nr XII/108/2015 Rady Gminy Jaworze z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej pobierania i wykorzystywania,

- uchwała Nr XII/95/15 Rady Gminy Kozy z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Kozy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,

- uchwała Nr 0007.71.2015 Rady Gminy Goleszów z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Goleszów dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,

- uchwała Nr XV/209/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania, wysokości oraz trybu rozliczania i zakresu kontroli  prawidłowości wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół oraz innych placówek oświatowych na terenie Gminy Tarnowskie Góry prowadzonych przez osoby przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego,

- uchwała Nr 15.151.2015 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rydułtowy, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku,

- uchwała Nr XVII/102/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek na lata 2016-2025,

- uchwała Nr XVII/282/15 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Tychy dla przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.