Uchwała Nr 1/I/2016 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 13 stycznia 2016 roku

 

w sprawie uchwały Nr XVII/77/15 Rady Gminy Lipowa z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XVII/77/15 Rady Gminy Lipowa z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok, polegające na zawarciu w § 5 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1484 z późn. zm.) oraz  § 45 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 2/I/2016 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 13 stycznia 2016 roku

 

w sprawie uchwały Nr XVII/78/15 Rady Gminy Lipowa z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie podatku od środków transportowych na 2016 rok

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XVII/78/15 Rady Gminy Lipowa z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie podatku od środków transportowych na 2016 rok, polegające na zawarciu w § 4 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1484 z późn. zm.) oraz  § 45 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 3/I/2016 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 13 stycznia 2016 roku

 

w sprawie uchwały Nr XVII/79/15 Rady Gminy Lipowa z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej na 2016 rok

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XVII/79/15 Rady Gminy Lipowa z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej na 2016 rok, polegające na zawarciu w § 6 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1484 z późn. zm.) oraz  § 45 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 4/I/2016 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 13 stycznia 2016 roku

 

w sprawie uchwały Nr XVII/80/15 Rady Gminy Lipowa z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XVII/80/15 Rady Gminy Lipowa z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny, polegające na zawarciu w § 6 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1484 z późn. zm.) oraz  § 45 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 9/I/2016

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 13 stycznia 2016 roku

 

w sprawie uchwały Nr XII/287/2015 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2016 rok

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XII/287/2015 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2016 rok z powodu błędnego wskazania w uchwale źródła pokrycia deficytu w kwocie 32.417.576,37 zł jako nadwyżki z lat ubiegłych, czym naruszono art. 217 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

                                                          

Uchwała Nr 10/I/2016

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

 z dnia 13 stycznia 2016 roku

 

w sprawie uchwały Nr XII/286/2015 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice

           

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XII/286/2015 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice z powodu wskazania w załączniku Nr 1 do uchwały, w pozycji 4.1.1 - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym na pokrycie deficytu budżetu, kwoty 32.417.576,37 zł, jako nadwyżki z lat ubiegłych, czym naruszono art. 217 ust.2 pkt 5 w związku z art. 226 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 11/I/2016 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  13 stycznia  2016 roku

 

w sprawie  uchwały Nr XV.71.2015 Rady Gminy Ślemień z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XV.71.2015 Rady Gminy Ślemień z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, polegające na zawarciu w § 4 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1484) oraz § 45 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 16/I/2016 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 13 stycznia 2016 roku

 

w sprawie Uchwały Nr XIII/97/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Istebna prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XIII/97/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Istebna prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego,  polegające na zawarciu w § 13 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku  o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172  z  późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100,  poz. 908).

 

Uchwała Nr 17/I/2016 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 13 stycznia 2016 roku

 

w sprawie Uchwały Nr XIII/171/2015 Rady Miasta Wisła z dnia 17 grudnia 2015 roku zmieniającej Uchwałę Nr XVII/242/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XIII/171/2015 Rady Miasta Wisła z dnia 17 grudnia 2015 roku zmieniającej Uchwałę Nr XVII/242/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej, polegające na zawarciu w § 4 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172  z  późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 18/I/2016 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 13 stycznia 2016 roku

 

w sprawie Uchwały Nr XIII/172/2015 Rady Miasta Wisła z dnia 17 grudnia 2015 roku zmieniającej Uchwałę Nr XI/146/2011 Rady Miasta Wisła z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XIII/172/2015 Rady Miasta Wisła z dnia 17 grudnia 2015 roku zmieniającej Uchwałę Nr XI/146/2011 Rady Miasta Wisła z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej,  polegające na zawarciu w § 4 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku  o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172  z  późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 19/I/2016 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 13 stycznia 2016 roku

 

w sprawie Uchwały Nr XIII/173/2015 Rady Miasta Wisła z dnia 17 grudnia 2015 roku zmieniającej Uchwałę Nr XLIV/548/2010 z 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień
w opłacie

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XIII/173/2015 Rady Miasta Wisła z dnia 17 grudnia 2015 roku zmieniającej Uchwałę Nr XLIV/548/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w opłacie, polegające na zawarciu w § 4 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172  z  późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 20/I/2016

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 13 stycznia 2016 roku

 

w sprawie uchwały Nr XV/081/2015 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 17 grudnia  2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mikołowskiego na okres od 2015 do 2026 roku

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XV/081/2015 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mikołowskiego na okres od 2015 do 2026 roku, w której w 2015 roku relacja łącznej kwoty przypadających w roku spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami do planu dochodów ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla poprzednich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu, czym naruszono art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 22/I/2016 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 13 stycznia 2016 roku

 

w sprawie uchwały Nr XI/114/2015 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego obowiązujących od dnia 1 stycznia 2016 roku

 

§ 1.

 

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XI/114/2015 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego obowiązujących od dnia 1 stycznia 2016 roku, polegające na zawarciu w § 6 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197,  poz. 1172 z późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 23/I/2016 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 13 stycznia 2016 roku

 

w sprawie Uchwały Nr XIV/119/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Tarnogórskiego przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, a także terminu i sposobu rozliczenia dotacji

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XIV/119/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Tarnogórskiego przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, a także terminu i sposobu rozliczenia dotacji,  polegające na zawarciu w § 10 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 24/I/2016

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  13 stycznia  2016 roku

 

dotycząca  uchwały  Nr XVII/132/15 Rady Gminy Pilchowice z dnia 17 grudnia 2015 r.  w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Pilchowice

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XVII/132/15 Rady Gminy Pilchowice z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Pilchowice  polegające na zawarciu w § 4 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197,  poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).