Uchwała Nr 49/II/2016

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 21 stycznia 2016 roku

 

w sprawie uchwały Nr 97/XIV/15 Rady Gminy Janów z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr 97/XIV/15 Rady Gminy Janów z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, w której w 2015 r. relacja łącznej kwoty spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami do planowanych dochodów ogółem przekracza średnią arytmetyczną z obliczonych dla poprzednich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu, czym naruszono art. 243 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 50/II/2016

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 21 stycznia 2016 roku

 

w sprawie uchwały Nr 0007.71.2015 Rady Gminy Goleszów z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Goleszów dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność  uchwały Nr  0007.71.2015 Rady Gminy Goleszów z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Goleszów dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,  w części dotyczącej:

- załącznika nr 2 do uchwały, w części obejmującej pkt "IV. Szczegółowa informacja o uczniach zamieszkałych na terenie Gminy Goleszów uczęszczających do niepublicznego przedszkola" z powodu istotnego naruszenia art. 1 oraz art. 23 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015 r., poz.2135 z późn. zm.) w związku  z art. 90 ust. 3g i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.), polegającego na wprowadzeniu  obowiązku podania danych osobowych uczniów, obejmujących nazwisko i imię, pesel, adres zameldowania i adres zamieszkania oraz rodzaj niepełnosprawności  wynikający z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego / opinia o wczesnym wspomaganiu rozwoju;

- załącznika nr 2 i nr 3 do uchwały w części obejmującej oświadczenie o świadomości odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym oraz oświadczenie o znajomości przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na zamieszczeniu w tych załącznikach  oświadczenia wykraczającego poza zakres upoważnienia określonego w art.  90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015, poz. 2156 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 51/II/2016

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 21 stycznia 2016 roku

 

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVII/153/15 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice, trybu postepowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XVII/153/15 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice, trybu postepowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania - z powodu istotnego naruszenia prawa - art. 164 ust. 5c i 5d ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 3 i ust. 3a oraz 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.), polegającego na zaniechaniu zgłoszenia projektu uchwały Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, jak również nieuprawnionym uregulowaniu trybu kontroli dotacji, czym organ stanowiący gminy wykroczył poza upoważnienie ustawowe.

 

Uchwała Nr 52/II/2016

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 21 stycznia 2016 roku

 

 

w sprawie       uchwały Nr XII/108/2015 Rady Gminy Jaworze z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystywania

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XII/108/2015 Rady Gminy Jaworze z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystywania - w części obejmującej załącznik Nr 2 do uchwały pn. "Wykaz wychowanków uczęszczających do przedszkola niepublicznego" - z powodu istotnego naruszenia prawa  - art. 1 oraz art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) w związku z art. 90 ust. 3g i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2156 z późn. zm.), polegającego na zamieszczeniu w uchwale wymogu podawania danych osobowych wychowanków uczęszczających do przedszkola.

 

Uchwała Nr 53/II/2016 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 21 stycznia 2016 r.

 

w sprawie zarządzenia Wójta Gminy Bojszowy Nr 0050/104/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na 2015 r.

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w zarządzeniu Wójta Gminy Bojszowy Nr 0050/104/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na 2015 r., polegające na dokonaniu w załączniku nr 2 do zarządzenia zmian w planie wydatków bieżących budżetu, dotyczących rozdysponowania celowej rezerwy na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 48.500 zł - na obsługę długu, czyli na cele niezwiązane z realizacją zadań Gminy z zakresu zarządzania kryzysowego, czym naruszono art. 259 ust. 1 w związku z art. 222 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 26 ust. 4 w związku z art. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 58/II/2016

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  21 stycznia 2016 roku

 

w sprawie uchwały Nr XII/304/2015 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych niebędących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XII/304/2015 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych niebędących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji, polegające na zawarciu w § 13 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 59/II/2016

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  21 stycznia 2016 roku

 

w sprawie uchwały Nr PR.0007.263.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół, prowadzonych na terenie Miasta Ruda Śląska przez inne niż Miasto Ruda Śląska osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż Miasto Ruda Śląska osób prawnych i osób fizycznych, prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu
i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale NR PR.0007.263.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół, prowadzonych na terenie Miasta Ruda Śląska przez inne niż Miasto Ruda Śląska osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż Miasto Ruda Śląska osób prawnych i osób fizycznych, prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, polegające na zawarciu w § 4 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).