Uchwała Nr 63/XVI/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 24 czerwca 2005 roku

dotycząca: uchwały Rady Miasta Mysłowice Nr XLVII/468/05 z dnia 19 maja 2005 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie miasta na 2005 rok.

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Rady Miasta Mysłowice Nr XLVII/468/05 z dnia 19 maja 2005 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie miasta na 2005 rok w części dotyczącej § 3 treści uchwały, polegającej na uzależnieniu wszczęcia procedury w trybie ustawy – Prawo zamówień publicznych na określone w § 3 zadania inwestycyjne od każdorazowej zgody Rady Miasta w Mysłowicach, wyrażonej w postaci odrębnych uchwał mimo, że wykonywanie budżetu w świetle art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) należy do kompetencji organu wykonawczego, czym w sposób istotny naruszono wskazany przepis art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 w związku z art. 26 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym.

 

Uchwała Nr 64/XVI/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach 

z dnia 24 czerwca 2005 roku

dotycząca: zarządzenia Wójta Gminy Lyski Nr 0151/W/38/2005 z dnia 2 czerwca 2005 roku w sprawie układu wykonawczego zmian budżetu Gminy Lyski wprowadzonego uchwałą Rady Gminy Lyski nr XXXVIII/31/2005. 

Stwierdza się naruszenie prawa w zarządzeniu Wójta Gminy Lyski Nr 0151/W/38/2005 z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie układu wykonawczego zmian budżetu Gminy Lyski wprowadzonego uchwałą Rady Gminy Lyski nr XXXVIII/31/2005 polegające na nieprawidłowej klasyfikacji, w paragrafie 2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zamiast w paragrafie 2710 – Wydatki  na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, wydatku przeznaczonego na pomoc finansową Powiatowi Rybnickiemu.

Działaniem takim naruszono przepis § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 września  2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych  (Dz. U. Nr 209, poz. 2132 z późn. zm.) poprzez błędną klasyfikację wydatku na pomoc finansową udzielaną innej jednostce samorządu terytorialnego.