Uchwała Nr 66/III/2016 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  2 lutego  2016 roku

 

w sprawie uchwały Nr V/19/130/15 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Bielskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr V/19/130/15 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Bielskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania, polegające na zawarciu w § 15 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1484) oraz § 45 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).