Na VI posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 3 marca 2016 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr OG-BR-0007.17.92.2016 Rady Gminy Gaszowice z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej udzielanej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Gaszowice, w tym pochodzących z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia i naruszania wymogów korzystania ze środowiska,

- uchwała Nr XVIII/297/16 Rady Miasta Tychy z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania informacji i deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

- uchwała Nr 190/XV/16 Rady Miasta Żory z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań przez Gminę Miejską Żory,

- uchwała Nr 192/XV/16 Rady Miasta Żory z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań przez Gminę Miejską Żory,

- uchwała Nr XX/123/15 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/297/14 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 23 września 2014 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Koniecpol przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego,

- uchwała Nr XX/124/15 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/298/14 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 23 września 2014 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Koniecpol przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.