Uchwała Nr 94/VI/2016

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 3 marca 2016 roku

w sprawie uchwały Nr OG-BR.0007.17.92.2016 Rady Gminy Gaszowice z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej udzielanej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Gaszowice,  w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia i naruszania wymogów korzystania ze środowiska

§ 1.

Stwierdza się nieważność uchwały Nr OG-BR.0007.17.92.2016 Rady Gminy Gaszowice z dnia 28 stycznia  2016 r. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej udzielanej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Gaszowice, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia i naruszania wymogów korzystania ze środowiska w części dotyczącej następujących pozycji:

-  seria i nr dowodu osobistego,

-  nr telefonu: stacjonarny ........ komórkowy .........,

-  oraz oświadczenia o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Gaszowice wyłącznie na potrzeby związane z udzieleniem dotacji i jej rozliczenia,

we wnioskach: o przyznanie dotacji celowej na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, oraz o przyznanie dotacji celowej na zabudowę ekologicznego źródła ciepła - stanowiących odpowiednio  załącznik  nr  1  i  nr  2 do Regulaminu, określonego załącznikiem do uchwały z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na zobowiązaniu wnioskodawcy do obligatoryjnego podania danych i złożenia oświadczenia, w zakresie spraw wykraczających poza delegację wynikającą z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn.zm) w związku z art. 1 ust. 1 oraz art. 23 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn.zm.),  oraz § 135 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz.U. z 2002 r.  Nr 100 poz.908 z późn. zm.).

Uchwała Nr 98/VI/2016 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 3 marca 2016 roku

w sprawie Uchwały Nr XIX/139/2016 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

§ 1.

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XIX/139/2016 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, polegające na zawarciu w § 8. uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1484) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej"(Dz. U. Nr 100, poz. 908).