Na VII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 16 marca 2016 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XXI/107/16 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Radziechowy-Wieprz oraz określenia warunków i trybu udzielania dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych,

- uchwała Nr XVI/88/16 Rady Gminy Koszarawa z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- uchwała Nr XIV/124/16 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie zasad dofinansowania likwidacji odpadów azbestowych na terenie Gminy Łazy w roku 2016,

- uchwała Nr XXII/125/16 Rady Miasta Poręba z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie uchwalenia programu postępowania naprawczego dla Gminy Poręba.