Na VIII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 31 marca 2016 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr OG-BR.0007.18.95.2016 Rady Gminy Gaszowice z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku,

- uchwała Nr XVI.224.2016 Rady Miasta Wojkowice z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Wojkowice Nr XV/62/2007 z dnia 16 października 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości,

- uchwała Nr II/9/2016 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,

- uchwała Nr 143/XVII/2016 Rady Gminy Mykanów z dnia 12 lutego 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Mykanów z dnia 26 czerwca 2009 r. nr 241/XXIV/2009 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom prowadzonym przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego,

- uchwała Nr 144/XVII/2016 Rady Gminy Mykanów z dnia 12 lutego 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Mykanów z dnia 8 października 2013r. nr 265/XXV/2013 "w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Mykanów dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych”,

- uchwała Nr 145/XVII/2016 Rady Gminy Mykanów z dnia 12 lutego 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Mykanów z dnia 30 listopada 2012 r. nr 187/XVII/2012 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli.