Uchwała Nr 106/VII/2016

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 16 marca 2016 roku

 

w sprawie uchwały Nr XIV/124/16 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 17 lutego 2016 roku w sprawie zasad dofinansowania likwidacji odpadów azbestowych na terenie Gminy Łazy w roku 2016

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Miejskiej w Łazach Nr XIV/124/16 z dnia 17 lutego 2016 roku w sprawie zasad dofinansowania likwidacji odpadów azbestowych na terenie Gminy Łazy w 2016 roku z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na przekroczeniu zakresu upoważnienia ustawowego do określania zasad i trybu udzielania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, poprzez:

- postanowienie w § 6 ust.1 i ust. 2 pkt 2 uchwały o wyborze przez gminę wykonawcy zadań w trybie ustawy o zamówieniach publicznych i dokonywania płatności za wykonane prace bezpośrednio przez gminę, czym istotnie naruszono art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r., poz.1232 z późn. zm.) w związku z art. 251 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),

- wprowadzenie we wniosku o udzielenie dotacji - w załączniku nr 2 określonym w § 3 ust.1 pkt 1 badanej uchwały zapisu o następującej treści "Oświadczam, że znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikających z art. 297 § 1 Kodeksu karnego", czym istotnie naruszono art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska w związku z art. 233 § 6 ustawy Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz. U. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 114/VII/2016

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 16 marca 2016 roku

 

w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 22 stycznia 2016 roku

 

§ 1.

 

Oddala się zastrzeżenia wniesione przez Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie pismem Nr Or.1710.3.2015.2016 z dnia 9 lutego 2016 roku do wniosków nr 1, 2, 3, 4 i 10 zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Nr WK - 610/41/4/15/16 z dnia 22 stycznia 2016 r.