Na IX posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 14 kwietnia 2016 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XIX/196/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Świętochłowice oaz trybu i zakresu kontroli oraz prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,

- uchwała Nr XIV/109/2016 Rady Gminy Chybie z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne,

- uchwała Nr XIV/110/2016 Rady Gminy Chybie z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.