Uchwała Nr 119/VIII/2016

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 31 marca 2016 roku

 

w sprawie uchwały Nr OG-BR.0007.18.95.2016 Rady Gminy Gaszowice z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr OG-BR.0007.18.95.2016 Rady Gminy Gaszowice z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez cześć roku w części dotyczącej punktów 1 i 5 objaśnień zamieszczonych we wzorze Deklaracji ustalonym Załącznikiem do uchwały, z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na nieprawidłowym powiązaniu obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z faktem zamieszkiwania na nieruchomości oraz błędnym wskazaniu obowiązków dla wspólnoty mieszkaniowej albo spółdzielni mieszkaniowej w przypadku zabudowania nieruchomości budynkiem wielolokalowym, czym naruszono art. 6n ust. 1 pkt 1 w związku z art. 6i ust. 1 pkt 1 oraz art. 6j ust. 3b i 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250).

 

Uchwała Nr 120/VIII/2016

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 31 marca 2016 roku

 

w sprawie uchwały Nr XVI.224.2016 Rady Miasta Wojkowice z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Wojkowice nr XV/62/2007 z dnia 16 października 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XVI.224.2016 Rady Miasta Wojkowice z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Wojkowice nr XV/62/2007 z dnia 16 października 2007r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w części dotyczącej:

- zapisu § 1 pkt 1 uchwały o treści " budowle stanowiące sieć kanalizacyjną wraz z uzbrojeniem i urządzeniami kanalizacyjnymi, stanowiące własność gminy i będące w posiadaniu lub trwałym zarządzie gminnych jednostek organizacyjnych" z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na wprowadzeniu zwolnień w podatku od nieruchomości o charakterze przedmiotowo-podmiotowym, podczas gdy rada gminy posiada uprawnienia do ustanawiania jedynie zwolnień przedmiotowych, czym naruszono art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014, poz.849 z póz. zm.)

- zapisu § 1 pkt 2 uchwały o treści " oraz budowli " z powodu istotnego naruszenia art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014, poz. 849 z póz. zm.), który stanowi, że opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Uchwała Nr 121/VIII/2016

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 31 marca 2016 r.

 

w sprawie uchwały Nr II/9/2016 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr II/9/2016 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w części zapisu zawartego w § 4 uchwały, dotyczącego zwrotu o treści, cyt.: " , z mocą obowiązującą od 1 marca 2016 r." - z powodu istotnego naruszenia art. 4 ust. 1 w związku z art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U z 2016 r. poz. 296) w nawiązaniu do art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) i art. 6j ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250), polegającego na nadaniu aktowi normatywnemu nieuzasadnionego retroaktywnego charakteru.