Na X posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 28 kwietnia 2016 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- zarządzenie Nr 267/WBU/2016 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zabrze na 2016 rok w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej budżetu miasta na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

- uchwała Nr IV/13/2016 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin – Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,

- uchwała Nr XVII.237.2016 Rady Miasta Wojkowice z dnia z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Wojkowice na rok 2016

- zarządzenie Nr 49/2016 Burmistrza Miasta Wojkowice z dnia z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Wojkowice na rok 2016,

- uchwała Nr XV/110/2016 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie ustalenia trybu i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Dąbrowa Zielona oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania przez publiczne i niepubliczne jednostki oświatowe prowadzone na terenie Gminy Dąbrowa Zielona przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina Dąbrowa Zielona,

- uchwała Nr XVII/154/2016 Rady Gminy Pawłowice z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

- uchwała Nr XV/131/2016 Rady Gminy Porąbka z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na obszarze Gminy Porąbka,

- uchwała Nr 336/ZP/V/16 Zarządu Powiatu Cieszyńskiego z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmian budżetu powiatu oraz zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych,

- uchwała Nr XX/130/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Katowicach na realizację „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Toszek na lata 2013-2017”

- uchwała Nr XX/132/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek,

- uchwała Nr XXIII/115/16 Rady Gminy Lipowa z dnia 6 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr XIX/98/15 Rady Gminy Lipowa z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2028,

- uchwała Nr XXIII/116/16 Rady Gminy Lipowa z dnia 6 kwietnia 2016 roku w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr XIX/99/15 Rady Gminy Lipowa z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipowa na rok 2016,

- uchwała Nr XXIII/117/16 Rady Gminy Lipowa z dnia 6 kwietnia 2016 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie zadania „Budowa ujęcia wody w potoku Malinowskim”.