Na XI posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 12 maja 2016 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr RG.0007.120.2016 Rady Gminy Kobiór z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,

- obwieszczenie Rady Gminy Goleszów z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie tekstu ogłoszenia tekstu jednolitego w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Goleszów dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystani.