Uchwała Nr  147/X/2016

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z  dnia  28 kwietnia 2016 r.

 

dotycząca rozpatrzenia zastrzeżeń Prezydent Miasta Zabrze do wniosków zawartych w Wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 21 marca 2016 roku

 

§ 1.

 

Oddala się zastrzeżenia wniesione przez Prezydent Miasta Zabrze pismem BK.1710.14.2015 3-13586-2016 z dnia 6 kwietnia 2016 roku do wniosków Nr 1,2,3,6,7,9,11,12,21 wystąpienia pokontrolnego Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 21 marca 2016 roku, znak: WK-612/43/4/15/16.

 

Uchwała Nr 148/X/2016

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z  dnia  28 kwietnia 2016 r.

 

dotycząca rozpatrzenia zastrzeżeń Dyrektora Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu z dnia 5 kwietnia 2016 roku do wniosku zawartego w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 16 marca 2016 roku

 

§ 1.

 

Oddala się zastrzeżenie wniesione  przez Dyrektora Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu pismem z dnia 5 kwietnia 2016 roku do wniosku nr 1 wystąpienia pokontrolnego Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 16 marca 2016 roku, znak: WK-612/13/4/15/16.

 

Uchwała Nr 150/X/2016

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 28 kwietnia 2016 roku

 

w sprawie zarządzenia Nr PM-2536/16 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gliwice

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w zarządzeniu Nr PM-2536/16 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gliwice z powodu wskazania w załączniku Nr 1 do uchwały, w pozycji 4.1.1 - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym na pokrycie deficytu budżetu, kwoty 32.470.594,37 zł, mimo braku podstaw do wskazania tego źródła pokrycia deficytu, czym naruszono art. 226 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 217 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 151/X/2016

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 28 kwietnia 2016 roku

 

w sprawie uchwały Nr XIV/350/2015 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 marca 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2016 rok

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XIV/350/2015 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 marca 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2016 rok, z powodu zwiększenia o kwotę 53.018 zł nadwyżki z lat ubiegłych służącej pokryciu deficytu budżetu, mimo braku podstaw do wskazania tego źródła, czym naruszono art. 217 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885
z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 152/X/2016

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

 

w sprawie uchwały Nr XVII/154/2016 Rady Gminy Pawłowice z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XVII/154/2016 Rady Gminy Pawłowice z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego - z powodu istotnego naruszenia z art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku art. 2 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz. U z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.), polegającego na niepoddaniu pod głosowanie uchwały o podjętej treści.

Uchwała Nr 155/X/2016

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 28  kwietnia  2016 roku

 

w sprawie wniosku Gminy Łazy o wyjaśnienie treści uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 16 marca 2016 r. Nr 106/VII/2016

 

§ 1

 

Odmówić wyjaśnienia wątpliwości, co do treści uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 16 marca 2016 r. Nr 106/VII/2016 w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Łazach Nr XIV/124/16 z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie zasad dofinansowania likwidacji odpadów azbestowych na terenie Gminy Łazy w 2016.