Uchwała Nr 157/XI/2016

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 12 maja 2016 roku

 

w sprawie obwieszczenia Rady Gminy Goleszów z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Goleszów dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność obwieszczenia Rady Gminy Goleszów z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Goleszów dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania z powodu istotnego naruszenia art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 296), polegającego na ujednoliceniu uchwały bez umocowania ustawowego.