Na XII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 24 maja 2016 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr 20/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Zgromadzenia Samorządowego Chorzowsko - Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Chorzowie w sprawie zmiany Planu Finansowego SChŚZWiK na rok 2016 (Uchwała nr 18/2015),

- uchwała Nr 125/XVI/2016 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie dotacji z budżetu miasta dla niepublicznych placówek oświatowych,

- uchwała Nr 335/XX/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest podmiotom, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska.