Uchwała Nr 175/XII/2016

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  24 maja  2016 roku

 

w sprawie uchwały Nr 335/XX/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r. Rady Miasta Rybnika w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest podmiotom, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr 335/XX/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r. Rady Miasta Rybnika w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest podmiotom, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska z powodu istotnego naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) w związku z art. 403 ust. 6 zdanie drugie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 poz. 672), wobec nie zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów projektu uchwały przewidującej udzielanie dotacji podmiotom określonym w § 6 lit. a załącznika do uchwały.