Na XV posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 16 czerwca 2016 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XVIII/201/2016 Rady Gminy Psary z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Będzińskiego w związku z realizacją zadania pn. Dokumentacja projektowo -kosztorysowa budowy, przebudowy lub remontu nawierzchni dróg gminnych i powiatowych w związku z projektowaną budową kanalizacji sanitarnej w Gminie Psary,

- uchwała Nr XIX/207/2016 Rady Gminy Psary z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- uchwała Nr 104/XVIII/2016 Rady Gminy Popów z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Gminy Popów,

- uchwała Nr XXII/158/2016 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,

- uchwała Nr XXII/159/2016 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

- uchwała Nr XVI/162/16 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 24 maja 2016 roku o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania przez Gminę Zebrzydowice dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania,

- uchwała Nr XX.252.2016 Rady Miasta Wojkowice z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Wojkowice na rok 2016.