Uchwała Nr 197/XV/2016

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 16 czerwca 2016 roku

 

w sprawie uchwały Nr XVI/162/16 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 24 maja 2016 roku o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad i tryb udzielania przez Gminę Zebrzydowice dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XVI/162/16 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 24 maja 2016 roku o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad i tryb udzielania przez Gminę Zebrzydowice dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania z powodu istotnego naruszenia art. 403 ust. 4  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2016 r., poz. 672), polegającego na nieuprawnionym ograniczeniu kręgu osób uprawnionych z mocy ustawy do ubiegania się o dotację.

 

Uchwała Nr  199/XV/2016

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 16 czerwca 2016 roku

 

w sprawie uchwały Nr XX.252.2016 Rady Miasta Wojkowice z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Wojkowice na rok 2016

 

§ 1.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Nr XX.252.2016 Rady Miasta Wojkowice z dnia 23 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Wojkowice na rok 2016 polegające na braku zgodności uchwały budżetowej na 2016 r., zmienionej przywołaną wyżej uchwałą Rady Miasta Wojkowice, z uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Wojkowice, ostatnio zmienioną uchwałą Rady Miasta Wojkowice z dnia 29.02.2016 r. Nr XVI.222.2016, w zakresie wyniku budżetu i kwoty przychodów, czym naruszono art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 ze zmianami).

§ 2.

 

Nakazuje się usunięcie stwierdzonego istotnego naruszenia prawa poprzez dokonanie zmian powodujących zachowanie zgodności, o której mowa w art.229 ustawy o finansach publicznych w terminie do 30 czerwca 2016 r. pod rygorem stwierdzenia nieważności uchwały.

 

Uchwała Nr   200/XV/2016

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  16  czerwca 2016 roku

 

dotycząca  uchwały  Nr XXII/285/16 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 maja 2016 r.  w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XXII/285/16 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku polegające na zawarciu w § 8 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia jej w życie, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016r. poz. 296) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. z 2016r. poz. 283).

 

Uchwała Nr  207/XV/2016

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 16 czerwca 2016 roku

 

w sprawie rozpatrzenia odwołania Burmistrza Miasta Wojkowice od uchwały Nr 4200/III/108/2016 z dnia 13 maja 2016 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Wojkowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

 

§ 1.

 

Oddala się odwołanie Burmistrza Miasta Wojkowice od uchwały Nr 4200/III/108/2016 z dnia 13 maja 2016 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Wojkowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2015 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

 

Uchwała Nr 208/XV/2016

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  16  czerwca  2016  roku

 

w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń Prezydenta Miasta Częstochowy do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach  z  dnia  4  maja  2016 roku

 

§ 1.

 

Oddala się zastrzeżenia wniesione przez Prezydenta Miasta Częstochowy pismem z dnia 23 maja 2016 r. do wniosków nr 1,2,8,13 zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach nr WK-610/46/4/15/16 z dnia 4 maja 2016 r.

 

Uchwała Nr  209/XV/2016

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 16 czerwca 2016 roku

  

w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń Prezydenta Miasta Sosnowca do wystąpienia pokontrolnego Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 13 maja 2016 roku

 

§ 1.

 

Oddala się zastrzeżenia wniesione przez Prezydenta Miasta Sosnowca pismem Nr WOI.1710.4.2016 z dnia 27 maja 2016 roku do wystąpienia pokontrolnego Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Nr WK-6100/44/4/15/16 z dnia 13 maja 2016 r.