Na XVI posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 30 czerwca 2016 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XXII/286/16 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli domków letniskowych lub właścicieli innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku,

- uchwała Nr XXII/152/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,

- uchwała Nr 3/VII/2016 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju z dnia 1 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu - Zdroju,

- uchwała Nr XVI/163/16 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Zebrzydowice budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - biologicznych, przydomowych przepompowni ścieków, szczelnych zbiorników bezodpływowych oraz indywidualnych przyłączy wodociągowych dla istniejących budynków mieszkalnych.