Na XVI posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 14 lipca 2016 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr 141/XXI/2016 Rady Gminy Miedźno z dnia 14 czerwca 2016 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy na 2016 rok,

- uchwała Nr 144/XXI/2016 Rady Gminy Miedźno z dnia 14 czerwca 2016 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miedźno na lata 2016-2030,

- uchwała Nr XXVI/286/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,

- uchwała Nr XXVI/287/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 6 czerwca 2016 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli domków letniskowych lub właścicieli innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku,

- uchwała Nr 21.214.2016 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rydułtowy oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.