Na XVIII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 21 lipca 2016 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr 140/XVIII/2016 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- uchwała Nr XVIII/191/2016 Rady Gminy Ożarowice z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Gminy,

- uchwała Nr XXII/196/2016 Rady Gminy Suszec z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na inwestycje związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suszec”,

- uchwała Nr XXIII/259/16 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Pszczyna,

- uchwała Nr XXIII/260/16 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji za I półrocze o przebiegu wykonania budżetu gminy Pszczyna, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego Gminnych Instytucji Kultury i Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, których organem założycielskim jest gmina Pszczyna,

- uchwała Nr 117/XIV/2016 Rady Gminy Włodowice z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Włodowice.