Uchwała Nr 219/XVII/2016

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 14 lipca 2016 roku

 

w sprawie uchwały Nr 21.214.2016 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rydułtowy oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr 21.214.2016 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rydułtowy oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej w części dotyczącej pozycji "F" załącznika Nr 1 o nazwie "Wyjaśnienia"- z powodu istotnego naruszenia art.6n ust. 1 w związku z art.6 m ust. 1 a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) polegającego na wykroczeniu poza zakres upoważnienia określony przywołanymi przepisami.

 

Uchwała Nr 220/XVII/2016

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  14  lipca  2016 roku

 

 

w sprawie  Uchwały Nr XXVI/286/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność Uchwały Nr XXVI/286/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości w części postanowień załącznika nr 1 do ww. uchwały w zakresie informacji dodatkowej, zawartej na str. 2 tego załącznika, dotyczącej oświadczenia na temat wyposażenia danej nieruchomości w kompostownik oraz palenisko węglowe - z powodu istotnego naruszenia art. 6n ust. 1 w związku z art. 6m ust. 1a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) - poprzez wprowadzenie obowiązku podawania w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości danych innych, niż niezbędne do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Uchwała Nr 221/XVII/2016

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  14  lipca  2016 roku

 

w sprawie  Uchwały Nr XXVI/287/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli domków letniskowych lub właścicieli innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

 

§ 1.

     

Stwierdza się nieważność Uchwały Nr XXVI/287/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli domków letniskowych lub właścicieli innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku w części postanowień załącznika nr 1 do ww. uchwały w zakresie informacji dodatkowej, zawartej na str. 2 tego załącznika, dotyczącej oświadczenia na temat wyposażenia danej nieruchomości w kompostownik oraz palenisko węglowe - z powodu istotnego naruszenia art. 6n ust. 1 w związku z art. 6m ust. 1a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) -  poprzez  wprowadzenie obowiązku podawania w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi danych innych, niż niezbędne do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

§ 2.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XXVI/287/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 6 czerwca 2016 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli domków letniskowych lub właścicieli innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, polegające na zawarciu w § 6 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015 r.  poz. 1484 z  późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. z 2016 r. poz. 283).

 

Uchwała Nr  236/XVII/2016

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 14 lipca 2016 roku

  

w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń Prezydenta Miasta Będzina do wystąpienia pokontrolnego Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 2 czerwca 2016 roku

 

§ 1.

 

Oddala się zastrzeżenia wniesione przez Prezydenta Miasta Będzina pismem Nr RGO.1710.1.2016 z dnia 20 czerwca 2016 roku do wniosków Nr 6 i 7 zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Nr WK-610/1/4/16 z dnia 2 czerwca 2016 r.