Na XIX posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 29 lipca 2016 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XXIII/298/16 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2016 rok,

- zarządzenie Nr ORo.0050.426.2016 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata 2016-2025,

- uchwała Nr RG.0007.136.2016 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

- uchwała Nr 155/XIX/2016 Rady Gminy Niegowa z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu jej składania przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Niegowa oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

- uchwała Nr XXVII/297/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2016-2028,

- uchwała Nr XXVIII/302/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2016-2028.