Uchwała Nr 259/XXI/2016 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 25 sierpnia 2016 roku

 

w sprawie Uchwały Nr XXV/323/16 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 30 maja
2016 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Bytomia oraz ustalenia stawki opłaty

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XXV/323/16 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Bytomia oraz ustalenia stawki opłaty, polegające na zawarciu w § 5 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1484 z  późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. z 2016 r. poz. 283).

 

Uchwała Nr 261/XXI/2016

 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 25 sierpnia 2016 roku

 

w sprawie uchwały Rady Miejskiej w Pszowie Nr XIX/142/2016 z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Pszów na rok 2016.

 

§ 1.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Nr XIX/142/2016 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Pszów na rok 2016 poprzez dokonanie przez Radę Miejską z własnej inicjatywy zmian w budżecie miasta :

- powodujących zwiększenie deficytu budżetu Miasta Pszów na rok 2016 o kwotę 1.680.000,00 zł bez zgody Burmistrza Miasta Pszów, czym naruszono art. 240 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),

- przekraczających zakres zmian zaproponowanych przez organ wykonawczy gminy, polegających na zwiększeniu wydatków o łączną kwotę 1.680.000,00 zł, tj. wydatków majątkowych o kwotę 1.250.000,00 zł i wydatków bieżących o kwotę 430.000,00 zł, czym naruszono art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz art. 60 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446).

 

§ 2.

 

Nakazuje się usunięcie istotnego naruszenia prawa określonego w § 1 uchwały w terminie  do dnia 20 września 2016 r. poprzez zmniejszenie wydatków wprowadzonych bez zgody organu wykonawczego i jednocześnie zmniejszenie deficytu budżetu Miasta Pszów na rok 2016 o kwotę 1.680.000,00 zł pod rygorem stwierdzenia nieważności uchwały w części dotyczącej zwiększenia wydatków o łączną kwotę 1.680.000,00 zł.

 

Uchwała Nr 262/XXI/2016

 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 25 sierpnia 2016 roku

 

w sprawie uchwały Rady Miejskiej w Pszowie Nr XIX/143/2016 z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów.

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XIX/143/2016 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów z powodu zwiększenia wydatków o łączną kwotę 1.680.000,00 zł, tj. wydatków majątkowych o kwotę 1.250.000,00 zł i wydatków bieżących o kwotę 430.000,00 zł, nieujętych w projekcie zmian przedstawionych  przez organ wykonawczy, czym naruszono art. 230 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).