Uchwała Nr 266/XXII/2016

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  8 września  2016 roku

 

w sprawie uchwały Nr VII/20/2016 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin - Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku na lata 2016-2019 

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr VII/20/2016 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin - Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku na lata 2016-2019 z powodu istotnego naruszenia prawa poprzez uchwalenie upoważnień dla Zarządu Związku Komunalnego Gmin - Oczyszczalnia Ożarowice do zaciągania zobowiązań w zakresie nieprzewidzianym w przepisach, czym naruszono art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.).