Na XXV posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 13 października 2016 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwałaNr XXI/210/16 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia intencji uwzględnienia w uchwale budżetowej na 2017 rok wydatku przeznaczonego na pomoc finansową z budżetu Miasta dla Powiatu Wodzisławskiego na realizację zadania publicznego pn.: "Przebudowa drogi nr 5000S ( ul. Górnicza - Kokoszycka ŚL.) - Etap I",

- uchwała Nr XXI/269/2016 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia intencji uwzględnienia w uchwale budżetowej na 2017 rok wydatku przeznaczonego na pomoc finansową dla Miasta Wodzisław Śląski na realizację zadania publicznego o nazwie: "Udrożnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego Etap I zadanie 1 i 3 - przebudowa ulicy Matuszczyka w Wodzisławiu Śląskim,

- uchwała Nr XXI/217/2016 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Będziński do partnerstwa z Gminą Psary oraz udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Psary na realizację zadania "Remont nawierzchni ul. Podwale w Strzyżowicach" (w części dotyczącej udzielenia pomocy finansowej),

- uchwała Nr 202/XIII/2016 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 496/XXX/2014 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 29 października 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,

- uchwała Nr 158/XXI/16 Rady Gminy Poczesna z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok,

- zarządzenie Nr PM-3383/16 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 9 września 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gliwice,

- zarządzenie Nr 120.87.2016 Wójta Gminy Psary z dnia 16 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie oraz planie finansowym gminy na 2016 r.