Na XXVI posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 25 października 2016 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XXVIII/200/2016 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 22 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/135/2015 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2016 rok,

- uchwała Nr XXVIII/245/2016 Rady Gminy Rudziniec z dnia 21 września 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w roku 2016 z budżetu Gminy Rudziniec,

- uchwała Nr XXX/186/16 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 23 września 2016 r. w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych oraz ich przeznaczenia,

- zarządzenie Nr PM-3511/16 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 3 października 2016 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Gliwice,

- uchwała Nr XX/192/2016 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 26 września 2016 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej oraz innych niepublicznych placówek prowadzonych na Terenie Powiatu Żywieckiego przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania,

- uchwała Nr XXVI/333/16 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym zakwalifikowanym do udziału w „Obszarowym Programie Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych Edycja XIII”,

- zarządzenie Nr ORo.0050.698.2016 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata 2016-2025.