Uchwała Nr 300/XXV/2016

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 13 października 2016 roku

 

w sprawie Zarządzenia Nr PM-3383/16 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 9 września 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gliwice

 

§ 1.

 

 

Stwierdza się nieważność Zarządzenia Nr PM-3383/16 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 9 września 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gliwice, z powodu wskazania w załączniku do zarządzenia w kolumnie 4.3.1 – Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym na pokrycie deficytu budżetu, w latach 2017- 2020, kwot przekraczających deficyt budżetu Miasta w poszczególnych latach, czym naruszono art. 226 ust.1 pkt 4 w związku z art. 217 ust.1 i art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).