Uchwała Nr 311/XXVI/2016 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 25 października 2016 roku

 

w sprawie uchwały Nr XX/112/16 Rady Gminy Marklowice z dnia 29 września 2016 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XX/112/16 Rady Gminy Marklowice z dnia 29 września 2016 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości, polegające na zawarciu w § 6 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 z późn. zm.) oraz  § 45 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 316/XXVI/2016

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 25 października 2016 roku

 

w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń Wójta Gminy Zbrosławice do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 6 września 2016 roku

 

§ 1.

 

Oddala się zastrzeżenia wniesione przez Wójta Gminy Zbrosławice pismem znak: Or.1710.8.2016 z dnia 22 września 2016 r. do wniosków nr 2 i 8 zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach nr WK-610/18/4/16 z dnia 6 września 2016 r.