Uchwała Nr 65/XVII/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 5 lipca 2005 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Gminy w Boronowie Nr 26/XX/2005 z dnia 7 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 r.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Rady Gminy w Boronowie Nr 26/XX/2005 z dnia 7 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 r. polegające na naruszeniu przepisu art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 10 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.), oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 z późn. zm.) poprzez zwiększenie planu wydatków w dziale 550- Hotele i restauracje, rozdział 55095- Pozostała działalność, o kwotę 74.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego „Budynku Hotelu z Restauracją i Basenem” pomimo, iż prowadzenie działalności hotelarskiej wykracza poza zakres zadań własnych gminy oraz poza sferę zadań o charakterze użyteczności publicznej, a ponadto zostało ono zastrzeżone wyłącznie dla przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.). Rozwiązanie przyjęte przez Radę Gminy Boronów, dotyczące finansowania z budżetu Gminy budowy hotelu z restauracją i basenem, nie mieści się w formach przewidzianych w art. 10 ustawy
o gospodarce komunalnej.

 

Uchwała Nr 66/XVII/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 5 lipca 2005 roku

 

dotycząca: zarządzenia Wójta Gminy w Boronowie Nr 51/2005 z dnia 8 czerwca 2005 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2005 rok.

 

Stwierdza się nieważność zarządzenia Wójta Gminy w Boronowie Nr 51/2005 z dnia 8 czerwca 2005 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2005 rok w części dotyczącej zwiększenia wydatków w dziale 550- Hotele i restauracje, rozdział 55095- Pozostała działalność, § 605 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  o kwotę 74.000 zł z powodu istotnego naruszenia przepisu art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późń. zm.) w związku z art. 10 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r.
Nr 9 poz. 43 z późń. zm.), oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223 poz. 2268 z późń. zm.).

 Przeznaczenie środków z budżetu gminy na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego „Budynku Hotelu z Restauracją i Basenem” wykracza poza zakres zadań własnych gminy oraz poza sferę zadań o charakterze użyteczności publicznej, a ponadto działalność hotelarska została zastrzeżona wyłącznie dla przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.). Rozwiązanie przyjęte przez Radę Gminy Boronów, dotyczące finansowania z budżetu Gminy budowy hotelu z restauracją i basenem, nie mieści się w formach przewidzianych w art. 10 ustawy o gospodarce komunalnej.

 

Uchwała Nr 67/XVII/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 5 lipca 2005 roku

dotycząca: zarządzenia Wójta Gminy Mszana Nr OA.0151/65/2005 z dnia 8 czerwca 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym na 2005 rok.

 

Stwierdza się nieważność zarządzenia Wójta Gminy Mszana Nr OA.0151/65/2005 z dnia 8 czerwca 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym na 2005 rok w części dotyczącej przeniesienia kwoty 1.500 zł z działu 710- Działalność usługowa do działu 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zabezpieczeniem wód niestrzeżonych, z powodu naruszenia upoważnienia do dokonywania zmian w wydatkach budżetowych udzielonego przez Radę Gminy w Mszanie uchwałą budżetową Nr XXII/72/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. stanowiącego, że może ono obejmować wyłącznie zmiany w obrębie działu klasyfikacji budżetowej. Przekroczenie treści upoważnienia Wójta dokonane zostało z naruszeniem art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych w związku z § 9 uchwały Rady Gminy w Mszanie nr XXII/72/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r.

 

Uchwała Nr 68/XVII/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 5 lipca 2005 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Nr XLII/788/05 z dnia 31 maja 2005 roku w sprawie zawarcia umowy pożyczki ze Szpitalem Specjalistycznym im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej
ul. Szpitalna 13.

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Nr XLII/788/05 z dnia 31 maja 2005 roku w sprawie zawarcia umowy pożyczki ze Szpitalem Specjalistycznym im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej ul. Szpitalna 13 – z powodu istotnego naruszenia art. 133 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „i” oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), z których wynika, że zawieranie umów w sprawie udzielenia pożyczek w ramach kwoty ustalonej przez radę miasta jest wyłączną kompetencją prezydenta miasta.

 

Uchwała Nr 69/XVII/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 5 lipca 2005 roku

dotycząca: uchwały Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej Nr XXVIII/188/05 z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej Nr XXVIII/188/05 z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok polegające na błędnym zaklasyfikowaniu wydatku w kwocie 4.000 zł przeznaczonego na dotację dla instytucji kultury w § 2570- Dotacja podmiotowa
z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych zamiast w § 2480- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, co jest niezgodne z przepisami § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych  (Dz. U. Nr 209, poz. 2132 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 70/XVII/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

 

z dnia 5 lipca 2005 roku

dotycząca: uchwały Rady Gminy Ślemień Nr XXIX/197/2005 z dnia 14 czerwca 2005 roku w sprawie zmian w budżecie. 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Rady Gminy Ślemień Nr XXIX/197/2005 z dnia 14 czerwca 2005 roku w sprawie zmian w budżecie polegające na dokonaniu zmian w dochodach budżetu gminy poprzez wskazanie w § 1 uchwały rozdziałów klasyfikacji budżetowej zamiast ważniejszych źródeł dochodów, co jest niezgodnez przepisami art. 124 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.).