Uchwała Nr 351/XXX/2016 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 13 grudnia 2016 roku

 

w sprawie       uchwały Nr XXXIV/191/2016 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XXXIV/191/2016 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych polegające na zawarciu w § 4 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 z późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. z 2016 r.  poz. 283).

 

Uchwała Nr 352/XXX/2016 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 13 grudnia 2016 roku

 

w sprawie       uchwały Nr XXXIV/192/2016 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłaty od posiadania psów, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XXXIV/192/2016 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłaty od posiadania psów, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności polegające na zawarciu w § 6 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 z późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. z 2016 r.  poz. 283).

 

Uchwała Nr 353/XXX/2016 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 13 grudnia 2016 roku

 

w sprawie       uchwały Nr XXXIV/193/2016 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie opłaty miejscowej na 2017 rok

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XXXIV/193/2016 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie opłaty miejscowej na 2017 rok polegające na zawarciu w § 10 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 z późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. z 2016 r.  poz. 283).

 

Uchwała Nr 354/XXX/2016 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 13 grudnia 2016 roku

 

w sprawie uchwały Nr XXIV/217/2016 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XXIV/217/2016 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, polegające na zawarciu w § 9 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 z późn. zm.) oraz  § 45 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).