Uchwała Nr 23/II/2017

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 12 stycznia 2017 roku

 

w sprawie uchwały Nr XXII/546/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2017 rok

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XXII/546/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2017 rok polegające na ujęciu kwoty rezerwy celowej na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.000.000 zł, w grupie wydatków "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zamiast w grupie "wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych" , czym naruszono art. 222 ust 1 w związku z art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 30/II/2017

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 12 stycznia 2017 roku

 

 

w sprawie       uchwały Nr XXIX/221/2016 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Żywca przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Miasto Żywiec, a także trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXIX/221/2016 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Żywca przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Miasto Żywiec, a także trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji - w części załącznika Nr 2, w tabeli pn "Lista dzieci w przedszkolu wg daty urodzenia i miejsca zamieszkania" obejmującej kolumnę w brzmieniu: "Niepełnosprawność (określić jaka)/wczesne wspomaganie" - z powodu istotnego naruszenia prawa  - art. 1 ust. 1 oraz art. 27 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w związku z art. 90 ust. 3g i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.), polegającego na zamieszczeniu w uchwale wymogu podawania danych wrażliwych wychowanków uczęszczających do przedszkola.