Na IV posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 1 lutego 2017 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XXX/257/17 Rady Gminy Pilchowice z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Pilchowice,

- uchwała Nr XXXV/223/16 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Świerklaniec oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,

- uchwała Nr XVIII/154/2016 Rady Gminy Ujsoły z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały nr X/87/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,

- uchwała Nr XVIII/155/2016 Rady Gminy Ujsoły z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały nr X/88/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

- uchwała Nr 183/XXIV/2016 Rady Gminy Niegowa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017,

- uchwała Nr 184/XXIV/2016 Rady Gminy Niegowa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niegowa na lata 2017-2025,

- uchwała Nr XXII/213/2016 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/210/2016 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej osobom fizycznym oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.