Na V posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 9 lutego 2017 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr 309/2016 Rady Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, określenia terminu, częstotliwości oraz trybu uiszczania przedmiotowej opłaty przez właścicieli tych nieruchomości oraz określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli tych nieruchomości,

- uchwała Nr 1/XXVI/2017 Rady Gminy w Boronowie z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.