Uchwała Nr 53/IV/2017

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 1 lutego 2017 roku

 

w sprawie uchwały Nr XVIII/169/2016 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na terenie Gminy Węgierska Górka

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XVIII/169/2016 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na terenie Gminy Węgierska Górka poprzez zamieszczenie we wzorze określonym załącznikiem nr 3 do uchwały w ust. 6 pkt 2, oświadczenia o znajomości przepisów "o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów (Dz. U z 2013 r. poz. 168)", co jest zbędne, gdyż wykracza poza zakres upoważnienia przysługującego organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego wynikającego z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września
1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.).

 

Uchwała Nr 64/IV/2017

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 1 lutego 2017 roku

 

w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń Prezydenta Miasta Jaworzna do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 12 grudnia 2016 roku

 

§ 1.

 

1. Uwzględnia się zastrzeżenia wniesione przez Prezydenta Miasta Jaworzna pismem znak: KA-KW.1710.5.2016 z dnia 27 grudnia 2016 r. do wniosku nr 1 zawartego w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach nr WK -610/28/4/16 z dnia 12 grudnia 2016 r. - w części dotyczącej zarzutu naruszenia art. 36 ust. 1 pkt 8 i pkt 15 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). W pozostałej części oddala się zastrzeżenia do wniosku nr 1 zawartego w  wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach nr WK-610/28/4/16 z dnia 12 grudnia 2016 r.

2. Oddala się zastrzeżenia wniesione przez Prezydenta Miasta Jaworzna pismem znak: KA-KW.1710.5.2016 z dnia 27 grudnia 2016 r. do wniosku nr 5 zawartego w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach nr WK-610/28/4/16 z dnia 12 grudnia 2016 r.